Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Lucas 18:42-43a

Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde hem terwijl hij God loofde.

-- Lucas 18:42-43a

Jezus is het Licht der wereld. Het Licht, dat beloofd was aan het volk dat in donkerheid wandelt.
Met Kerst vieren we dat God die belofte begon te vervullen. En het heeft niet alleen betrekking op het geestelijke leven, maar – zoals we hier lezen – dus ook op het natuurlijke. Blinden worden ziende!
Wat een enorme genade dat God ons het Licht in de ogen gunt en geeft…

Hans | 17 december 2008 | 09:12 | 6ff63d

amen!, heerlijk dat warme liefdevolle gevoel van kerst! Dank u God!

raymond | 17 december 2008 | 12:51 | 2d6d69

18:39 En die voorbijgingen, bestraften hem, opdat hij zwijgen zou; maar hij riep zoveel te meer: Zone Davids, ontferm U mijner!
18:40 En Jezus, stil staande, beval, dat men denzelven tot Hem brengen zou; en als hij nabij Hem gekomen was, vraagde Hij hem,
18:41 Zeggende: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? En hij zeide: Heere! dat ik ziende mag worden.
18:42 En Jezus zeide tot hem: Word ziende; uw geloof heeft u behouden.
18:43 En terstond werd hij ziende, en volgde Hem, God verheerlijkende. En al het volk, dat ziende, gaf Gode lof.

God wil er wel om gevraagd worden, want er staat: allen die Hem (God den Vader) in Zijn naam aanroepen, die zál hij horen!

En dat doet Hij nu nog steeds!!
Wat een wonder…

Inge | 17 december 2008 | 17:25 | 6fdad5

Reacties gesloten