Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Marcus 1:10-11

Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam, zag hij de hemel openscheuren en de Geest als een duif op zich neerdalen, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

-- Marcus 1:10-11

En terstond, als Hij uit het water opklom, zag Hij de hemelen opengaan, en den Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! — Marcus 1:10-11
Daarna begon de moeilijk bediening van Jezus,die Hij tot de kruisiging heeft volbracht!!
Het is volbracht!!
Prijst God!!

Truida | 20 november 2011 | 11:11 | a54034

U bent de alfa en de omega, Degene die is, die was en die komt, U bent de Almachtige. De eerste en de laatste. U was dood maar U leeft, nu en tot in eeuwigheid. Heilg, heilig, helig bent U. U komt alle lof, eer en macht toe,Heer, onze God, want U hebt alles geschapen;Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. U bent de leeuw van Juda, die de overwinning heeft behaald. Met Uw bloed hebt U mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen U toe, tot in eeuwigheid. Amen.(openbaring 1:8,17-18.4:8,11, 5:5,9-11. 7:12)

“God van dienst zijn is absoluut,volstrekt, zonder meer,ongelooflijk geweldig ding we kunnen doen.” iedere dag opnieuw!

Idere keer als ik Romainen 8:29 less leer ik meer over Gods doel met mij!
Ook Genesis 12:2 zegt me veel over wat God verlangt van ons!

Lieve groet have a God week

JB | 21 november 2011 | 10:12 | 85ef77

Reacties gesloten