Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 5:3

Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

-- Matteus 5:3

-knip-

Ed Lammers | 24 oktober 2012 | 06:52 | 6a98a6

Wat wordt met de betiteling “armen van geest”bedoeld? Het zijn niet de “geestelijk” armen, ook niet de simpele eenvoudige mensen die dingen van het geloof allemaal zoveel beter zien dan de ontwikkelde intellectuelen, ook niet zij die “arm aan de Heilige geest”zijn. Al is het mogelijk dat de betiteling “arm van geest”een eigenschap aanduidt, een zich bewust worden van de armoede van geest en daardoor het verlangen naar de Heilige Geest.

Neen, eerder denken we aan degenen die “arm”zijn met betrekking tot hun geest: “De verslagenen van geest”.

Het wordt uitgesproken naar zij die behoren tot de “am-ha-rets oftewel het volk dat de wet niet kent.

Het meest typerende is wel dat Jezus hier niet oproept tot een bepaalde houding, maar dat Hij deze groep mensen zalig noemt zonder dat hier enige kwalificatie voor gehaald moet worden.

Klaas Roorda | 24 oktober 2012 | 07:58 | d559f3

Lukas 18
10 Twee mensen gingen op in den tempel om te bidden, de een was een Farizeer, en de ander een tollenaar.
11 De Farizeer, staande, bad dit bij zichzelven: O God! ik dank U, dat ik niet ben gelijk de anderen mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers; of ook gelijk deze tollenaar.
12 Ik vast tweemaal per week; ik geef tienden van alles, wat ik bezit.
13 En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!
14 Ik zeg ulieden: Deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, [meer] dan die; want een ieder, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.

BB | 24 oktober 2012 | 11:57 | 8d464f

nederigheid is wat anders dan verslagene van geest./arm van geest.
nederigheid is een houding! die je innemmen kunt.

arm van geest is iets dat ben je of dat ben je niet .
en daarom omdat je er niks aan kunt doen !
dat je arm bent van geest zegt God voor Mij ben je zalig./of ook wel hoor je er bij ,bij de geredden.

Marc. | 24 oktober 2012 | 12:45 | c14db0

-knip-

Ed Lammers | 25 oktober 2012 | 06:51 | 6a98a6

Reacties gesloten