Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 3:8

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

-- 1 Petrus 3:8

2 reacties op de tekst van maandag 17 december 2012 – 1 Petrus 3:8

-knip-

Ed | 17 december 2012 | 06:41 | 6a98a6

Kerntekst 1 Petr.3:8: Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.

Lezen: 1Pet.3:1-12

Pharaphrase der Heilige schrift door Dr.E.Smilde : Vooraf even over de schrijver van deze brief. Petrus een man wiens herdersambt en levensweg gegaan is door diepe beproevingen en aanvechtingen. Hij is in zijn breven hartelijk bewogen met de gelovigen aan wie hij schrijft. Zij staan in de werkelijkheid van een moeilijk en zwaar leven. Een leven rijk aan smaad, om christus wil – waarbij hun geloof dreigt te bezwijken en hun dreigt te trekken naar de glijbaan van het heidense leven en dreigen verward te raken in de strikken van de boze Het zijn deze mensen die Petrus door deze brieven heen wil lostrekken uit dit drijfzand dat aan hen trekt. Hij wil ze plaatsen op het fundament van de gemeenschap van de liefde geloof met Christus.

Over de tekst 1Pet.3:8: Tenslotte: Weest allen één van zin. voelt en lijdt met elkaar mee, hebt elkander lief als leden van de ene broederschap van de Christus, weest met diepe en innerlijke barmhartigheid bewogen over alle nood en ellende onder u, in nederigheid van gemoed.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.S.Greijdanus:
Inleiding: De vrouwen moeten in stille Godsvrucht aan haar mannen onderdanig zijn, de mannen met tederen tact met hun vrouwen samenleven en allen moeten in heiligheid wandelen 3:1-12.

Over de tekst 1 Pet.3:8: Na de bijzondere vermaningen aan de slaven en de vrouwen en mannen, keert de apostel terug tot de vermaningen die voor allen gelden. Hij geeft aan dat allen eensgezind behoren te zijn, gericht op het hemelse. Richtende op de dingen die God welgevallig zijn. Tevens meelevend zijn in vreugde en verdriet. Meevoelend met hen die buiten de genade staan en die u vervolgen of bestrijden. Denk hierbij aan de grote barmhartigheid van God zelf, waaraan u nu zelf deelneemt. Immers wat u nu bent en nu hebt heeft u uit genade ontvangen.

Wanneer iemand u onrechtvaardig behandelt of u uitscheld, bespot, uw rechten probeert af te nemen reageer daarop tegengesteld aan hoe de wereld reageert en bidt voor hen tot bekering, behoudenis, het goede toewensend. Immers gij hebt dit ook ontvangen: – Uit genade, dus streef naar het goede en doe dit niet uit berekening.

Aanvullingen door dr. M.H. Bolkesteijn.:

1) De houding van mensen tot elkaar wordt door Jezus Christus radicaal nieuw. Ze worden nu opgeroepen van één heil te leven. Ze hebben allen op één Heer hun hoop gevestigd en door Hem als deze ene Heer te erkennen en te belijden in het geloof, wordt hun onderlinge houding nieuw. Wat mensen kan scheiden wordt in Christus opgeheven.

2) De liefde maakt het onmogelijk in eigenwijsheid te volharden.

3) De liefde leidt tot medelijden en dan niet in de zin van meewarig meevoelen met de ander, maar in de zin van verbondenheid en naast de ander gaan staan. mede-lijden 🙂

4)Liefde tot de broeders is het noodzakelijk gevolg van de gebondenheid aan Christus. Deze ontstaat niet door een natuurlijke sympathie voor de ander of het ongedaan maken door een natuurlijke antipathie voor de ander. Ze is niet een gevoel maar een daad.

5) De naaste is hij die buiten de gemeente staat en in dit stuk worden de mensen opgeroepen een bepaalde houding aan te nemen naar hen ook al staan zij vijandig naar de gemeente toe.

Mijn conclusie:

Wow, daarvoor hebben we Hem nodig. Om tegen de broeders en zusters die de afgelopen 10 minuten in gedachten zijn gekomen: Of door een warm gevoel als ik me op natuurlijke wijze met hen verbonden voel, of naar die broeders en zusters die me (netjes gezegd) niet dat gevoel geven op een natuurlijke wijze en al helemaal niet naar die overbuurman die tegen zich vijandig opstelt. Wij weten het met ons verstand en voor mij geldt in ieder geval dat vele dingen , in Zijn kracht, nog 30 c.m. moeten zakken naar mijn hart.

Klaas Roorda | 17 december 2012 | 06:54 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.