Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 5:11

En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

-- Romeinen 5:11

2 reacties op de tekst van woensdag 19 december 2012 – Romeinen 5:11

Kerntekst : Rom. 5:11: En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend

Lezen: 5:1-11

Pharaphrase der Heilige schrift door C.Vonk:Interessant om te weten is dat de brief van Paulus aan de Romeinen eigenlijk een voorbereiding is voor een zendingsreis naar Spanje, welke hij graag wil maken. Daar Rome het centrum is van die tijd, heeft hij echter de contacten en steun nodig van de gemeente te Rome, van waaruit hij deze reis wil ondernemen. Zijn grootste vijanden waren in die tijd de Judaïsten, die naast Christus als verlosser de wet weer als belangrijkste grond wilden terugbrengen in de ontstane gemeentes. Met deze brief wil hij stap voor stap weerleggen waarom de laster die wordt gevoed door o.a. deze Judaïsten niet waar is en hierbij maakt Paulus gebruik van de hele Bijbel. We zouden het boek Romeinen als titel mee kunnen geven: “Het evangelie van alleen maar genade en van alleen maar geloven”. Rom.5:11 bevindt zich dan aan het eind van het stuk wat we als subtitel kunnen meegeven :”Van iets anders lezen we trouwens ook niet in de heilige schriften”.(Rom. 4:1 – 5 -21)

Verklaring Rom.5:11: Naar die heerlijkheid strekt onze hoop zich uit (vers 2 e.v) Wat niet uitsluit, dat we nú ook al dankbaar zijn voor de vrededie god ons nu reeds schenkt. Want wij mogen nú toch al roemen in de verzoening met God, welke we door Christus ontvingen. Ja, door onze Here Jezus Christus. Door Hem is dit alles en door Hem alleen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.D.Jacobs: Als thema geeft Dr.D.Jacobs deze brief aan: Rom.1:16-17:“Gods gerechtigheid in het evangelie geopenbaard uit geloof tot geloof, overeenkomstig het Schriftwoord; daarom is het evangelie een kracht Gods tot behoud voor ieder die gelooft”.

Juist in deze zekerheid die de gelovige verwerft en bezit, voor zover hij in het geloof ziet op hetgeen buiten hem ligt, in Christus gegeven en onverliesbaar is, ligt ook de grond voor zijn roemen. “En dit niet alleen”. D.w.z. niet maar behouden worden, een angstig hopen en zuchtend uitzien naar wat komen zal, “maar wij roemen ook in God”. door onze Here Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Het heden en toekomst zijn één geworden. Want het is een roemen in God, die voor de gelovige staat als de Genadige en Barmhartige, die door De H.Geest Zijn liefde uitstort in zijn hart en hem leert vast te pakken de belofte welke in Christus Jezus is. Ook wordt hier over de verzoening gesproken en ontstaat er in Rom.5:1-11 een rustpunt.

Aanvullingen door Dr.A.F.N. Lekkerkerker: Twee punten zou ik wil geven ter aanvulling op wat er boven staat:

Na de verzoening door Christus is de gemeente bevrijd van de schrik van de toorn, weet van vrede met God die er reeds is en mogen we nu reeds roemen in God, maar mag deze zekerheid niet leiden tot :”Zelfverzekerdheid”
Sommige Bijbeluitleggers denken bij dit “roemen” aan de lofprijzing van God door de gemeente in haar eredienst en wordt het roemen zelf soms gebracht tot een hemels lofprijzen door mens en engelen met dit verschil dat de engelen geen weet hebben van de verzoening der zonde en wij wel.

Mijn conclusie:
Het hele stuk in aanmerking genomen geeft de insteek naar de Romeinenbrief door Paulus, waarbij hij de Bijbel gebruikt om zaken te weerleggen mij een heerlijk gevoel en laat het zien dat de o.a. Judaïsten niet uit waren op ere herstel van Gods wet maar eigenbelang. Want is het niet zo dat we de waarheid kunnen leren door het tot ons nemen van het Woord om te weerleggen en dat is wat Paulus hier doet.

Vanuit de tekst roem ik op mijn Heer en Heiland die u en mij nu reeds vrij heeft gemaakt van de zondelast en mogen we ons dan zeker daar in voelen of niet. De rust en vrede die alle verstand te boven gaat.

Klaas Roorda | 19 december 2012 | 07:48 | d559f3

-knip-

Ed | 19 december 2012 | 07:59 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.