Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 1:9

God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.

-- 1 Korintiers 1:9

Eén reactie op de tekst van zaterdag 22 december 2012 – 1 Korintiers 1:9

Kerntekst : 1Kor.1:9: God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw

Lezen: 1Kor.1-9

Paraphrase der Heilige schrift door C.Vonk:

In de dagelijkse tekst van 13 december hebben we een stukje over de tweede Korinthiërsbrief geschreven. Bij de eerste Korinthiërsbrief zien we bij aanvang dat er in Korinthië door de onenigheid tussen Paulus en de daar reeds aanwezige Joden twee naast elkaar functionerende “ekklesia’s (kerken), waarbij de ene Jezus heeft afgewezen en de andere Hem heeft aangenomen.

Een grappige anekdote is dat Paulus gedurende zijn werk in Korinthië op een bep. moment bevreesd werd en daar de belofte van de Here kreeg dat hem geen haar gekrenkt zou worden. Paulus heeft toe de belofte gedaan zijn haar niet meer te laten knippen zolang hij in Korinthië was en hem is ook geen haar gekrenkt in die tijd. Pas vlak voor zijn vertrek heeft hij zijn haar laten knippen.

Apollus heeft de taak van Paulus in Korinthië overgenomen en bestreed de Joodse gedachten in het openbaar. De eerste brief die Paulus verstuurd heeft naar Korinthe heeft betrekking op de onderlinge verdeeldheid en enige zonde in de gemeente, maar deze brief is niet bewaard gebleven en de tweede (1Korinthiërs in de Bijbel).

Behalve de zaken als afgodenoffervlees en huwelijkszaken was de hoofdreden van het schrijven van de Korinthiërsbrief eigenlijk van heel andere en bijzondere aard. Paulus werd angstig door de berichten vanuit Korinthe dat men zich als gemeente hoogmoedig gedroeg in het brengen van het woord. De trotse Griekse sprekers verruilden het Woord van God voor een mensenwoord en men keek op Paulus neer zoals een kind op zijn vader kan neerkijken. Ondanks dat hij in zijn brief de gemeente in Korinthe hoogacht is hij duidelijk in zijn bewoordingen en waarschuwingen.

Tekst 1Kor.1:9: Nooit immers zal mij die God beschamen. Die u eenmaal riep tot gemeenschap met ….Zijn Zóón ,…met Jezus Christus , …onze hoogverheven Heer.

Korte verklaring der Heilige schrift door: Dr. F.W. Grosheide : Als aanvulling op de 1e Korinthiërsbrief wil ik m.b.v. deze verklaring nog enige aanvullingen geven. Iets wat zeker in de gemeente van Korinthe plaatsvond was het misbruiken van de vrijheid in Christus, die er natuurlijk is, maar wel goed gebruikt moet worden.Hiermee is niet gezegd dat alle zonden die beschreven staan hieruit voortgekomen zijn in deze gemeente maar ergens toch wel met elkaar in verband staan en de kern vormen van deze brief.

“Hij”aan het begin van vers 8, kan niet van de Middelaar komen, al ligt dat het meest voor de hand, maar het slaat op God zelf. “God zal hen bekrachtigen tot het einde toe” zien we in vers 9. Het nieuwe, dat er nog bijkomt, is dat Paulus zegt, waartoe de Korinthiërs geroepen zijn. nl. tot de gemeenschap met Jezus Christus, die tegelijkertijd Gods Zoon is en onze Here. Gemeenschap neme men in de zin van: In verbinding staan met. Juist de band, die als hij eens gelegd is, niet verbroken kan worden, terwijl God getrouw is, verzekert de Korinthiërs dat ze in het oordeel zullen bestaan.

Paulus begint zijn brief hoogstemmend. Het geheel van deze dankzegging ademt een stemming, die ons helaas vreemd is geworden. Maar de apostel doet zien dat , tenslotte in de trouw Gods en in het werk van Christus, een rustpunt ligt. Paulus werkt allerminst tot losbandigheid of slordigheid van wandel op. Veeleer troost hij degenen, die hij moet vermanen, dat hun toch een zalig einde zal worden geschonken.

Aanvullingen door: Dr.M.S. van den Berg:
– Als we naar onszelf kijken kunnen we een hele waslijst van beschuldigingen en aanklachten tegen onszelf opstellen. In dit vers geeft Paulus aan dat we niet hier naar moeten kijken maar naar de getrouwe God en dat daar de oplossing ligt voor alle twijfels. Simpel gezegt: “Kijk niet naar jezelf maar naar God”.

Aanvulling door: F.J. Pop: Het genadebetoon dat de Korinthiërs zo overvloedig krijgen toebedeeld, is Gods normale manier van handelen. zijn genadegaven geeft Hij niet incidenteel ter bevestiging van het getuigenis aangaande Christus, maar blijvend opdat de gemeente vast zal staan in het geloof, de hoop en de liefde tot de laatste dag. De apostel is daar zeker van omdat Hij God kent als de Opbouwer van Zijn gemeente.

Daaraan zullen zij te danken hebben, dat zij “onberispelijk” zullen zijn op de dag van Onze Here Jezus Christus.. Letterlijk luidt de tekst:”Hij zal u ook ten einde toe bevestigen (als) onberispelijken op de dag van Onze Here Jezus Christus.

Vanuit het Grieks betekent dit niet iets vanuit moralistisch bekeken maar heel simpel:“onaanklaagbaar”.

Mijn conclusie: De gemeente Korinthe zou zo in een aantal gemeentes passen in de huidige tijd. Als ik er dan aan denk, is dit vaak vanuit oordelend perspectief, maar God, vanuit Zijn trouw ziet deze gemeentes aan zoals Hij er ooit mee is begonnen en wil dat wij dit voorhouden in voorbede. Zijn trouw in het werk dat Hij eens begonnen is, de mogelijkheid voor mensen om zich te richten tot Hem en Hem te laten spreken. Dat de vrijheid die er is moet blijven binnen het speelveld dat de Heilige Geest aangeeft en niet wat wij er van maken. Echter op de dag des oordeels moeten we er voor zorgen dat we onaanklaagbaar zijn en die dag begint niet morgen, maar vandaag want wij weten niet wanneer die dag er zal zijn.

Mijn gebed: Here, dank u voor uw trouw, uw genadegaven en uw zijn….altijd. Reinig ons van onze zonden door het offer van Uw Zoon. Wij danken u daarvoor en wilt U ons helpen en leiden op de weg die voor ons ligt, want zelf kunnen wij dit niet. Geef ons de vrijheid die we mogen hebben en aankunnen. wij bidden dit om Jezus wil. Amen

Klaas Roorda | 22 december 2012 | 08:13 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.