Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Hebreeen 12:2

Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.

-- Hebreeen 12:2

Eén reactie op de tekst van zondag 23 december 2012 – Hebreeen 12:2

Kerntekst : Hebr. 12:2: Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God

Lezen: Hebr.12:1-13

Paraphrase der Heilige schrift door: Dr.E. Smilde: Als introductie voor de Hebreeën brief deze keer niet inhoudelijk maar over de “strijd”rondom het accepteren van deze brief als canoniek. In de toekomst zullen we vast nog wel eens inhoudelijk een introductie geven, maar ik vond dit als inleiding wel bijzonder. Het heeft vrij lang geduurd eer de Hebreeën brief als canoniek in de Bijbel werd opgenomen…

Christelijke schrijvers uit de eerste eeuw na Chr. tonen met de brief bekend te zijn of halen de brief rechtstreeks aan. Ze vermelden echter geen auteur of titel.
Omstreeks 200 na Chr. De beroemde leraren van de Catechetenschool in Alexandrië houden het boek voor canoniek met Paulus als schrijver.
Elders in de kerk (het westen) was men veel behoedzamer en zweeg met over de Hebreeënbrief.
In de derde eeuw en later wijzigt zich de toestand in het Oosten. Ondanks de bezwaren vanuit het westen accepteert men de Hebreeënbrief als canoniek met Paulus als auteur ondanks de andere schrijfstijl. Het westen bleef nog lang kritisch t.a.v. deze brief.
Door het levendige contact met het Oosten echter wordt de Hebreeënbrief in de vierde eeuw als canoniek aangenomen tijdens de synode van Carthago in 397 n. Chr.
In Nederland houdt men deze brief voor Paulinistisch behalve de traditionele gereformeerde theologie die zich achter Calvijn schaart. Echter velen sluiten zich (onofficieel) aan bij de mening dat niet voor 100% zeker is wie de auteur is geweest en is het eigenlijk wel zo heel belangrijk als we de geweldige inhoud bestuderen i.p.v. wie de auteur is

Heb.12:2: Laat ons daarbij ter bemoediging in deze zware strijd het oog gericht houden op Jezus. hij gin als middelaar ons baanbrekend voor in geloof en bracht het ot zijn hoogste voltooiing. Om de vreugde der verheerlijking, die vóór Hem lag, te verwerven, heeft Hij het smartelijke kruis op zich genomen en is Hij de smaad ervan niet ontweken. Thans zit Hij, als loon op zijn volharding, ter rechterzijde van de troon Gods in de hemel.

Korte verklaring der Heilige schrift door:Dr. F.W. Grosheide:
De schrijver spreekt hier van het geloof van Jezus. Misschien verwondert ons dat, omdat Zijn verhouding tot de Vader een heel bijzondere, omdat Hij de Zoon is. Natuurlijk is er in die zin geen sprake van geloof, zoals wij dat kennen. Niet een geloof dat gewekt wordt door de Heilige Geest, dat geschonken wordt, dat deel geeft aan de weldaden van Christus.

Hij gaf zich volmaakt over aan de Vader. Hij heeft op volmaakte wijze laten zien wat in gehoorzaamheid gedaan kan en moest worden. Hiermee heeft Hij het geloof naar het hoogtepunt gebracht. Jezus is de geloofsheld , geen ander komt zelfs maar in de buurt. Als we dan praten over de “oude vromen”, dan zijn zij nu niets anders als toeschouwers, zij kunnen geen kracht geven want dat kan in deze wedloop alleen Jezus.

Jezus gaf Zijn heerlijkheid in de hemel prijs (2Kor.8:9:”Want gij weet de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden”.

De schrijver heeft hier gewezen op het borgtochtelijk sterven van Christus en de schrijver heeft ons aangespoord om in getrouwheid en volharding Hem na te volgen.

Aanvullingen door:Dr. C.Bouma:
Het leven van de gelovige is te vergelijken met een wedloop in de atletiekbaan. De groep getuigen is de dicht opeengepakte massa. Zij, die zelf de wedloop volbracht hebben en weten wat het is, moedigen de deelnemers in de baan tot volharding aan. Zoals een hardloper alle kleding aflegt die hem hindert in het lopen, zo leggen wij alle zonde af, die anders ons hindert.In de wedstrijd moet ons oog gericht zijn op Hem, die ons tot voorbeeld is geweest.

Aanvullingen door: Dr. A.F.J. Klijn: Als mooie toevoeging geeft de Heer Klijn hier een omschrijving van het woord: “denkend aan” Dit kan niet in Gethsemané zijn geweest, want wat zou de vreugde zijn geweest die voor Hem lag, als Hij niet de kruisdood had gekozen, maar het kan dus alleen maar betrekking hebben gehad bij de keuze van Jezus voor de incarnatie / vleeswording.

Aanvulling door Dr.H. van Ooyen: De introductie door hem voor hij inhoudelijk ingaat op dit stuk van de brief vond ik wel bijzonder en passend. De verantwoordelijkheid van de generatie in het laatst der tijden is groot. Boven ons ziet een grote wolk van getuigen neer hoe wij ons in de strijd houden.

Mijn conclusie: Ook al wordt hier gesproken over een wedloop, wat dit stuk uit de Hebreeënbrief een speels en competitief karakter geeft, gaat het hier om de wandel van de gelovige hier op aarde en zijn de belangen groot. Houden we onze blik gericht op Hem, die ons is voorgegaan en ons aanmoedigt door te gaan, omdat Hij weet dat volharding het keyword is maar weet dat het mogelijk is, met Hem. Leggen we alles af wat ons hindert in deze wedstrijd. We hoeven niet meer vast te houden aan wat de eerste coaches ons hebben verteld, maar kunnen ons geheel richten op Hem die ons is voorgegaan en terecht de roem hiervoor ontvangen heeft.

Mijn gebed: Hee, we lopen allen in de wedloop mee. Sterk hen die het moeilijk hebben in de achterhoede, geef volharding aan hen die het nodig hebben, en help om de genen die vooraan lopen op U te blijven vertrouwen, zodat we allen de wedloop zullen voleindigen, zoals U hebt beloofd.

Klaas Roorda | 23 december 2012 | 08:44 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.