Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 1:21

Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.

-- Matteus 1:21

2 reacties op de tekst van dinsdag 25 december 2012 – Matteus 1:21

Kerntekst :Math.1:21: Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden

Lezen: Math. 1:18-25

Paraphrase der Heilige schrift door: J.Smelik:
Het evangelie (letterlijk: Goed nieuws) zoals Mattheüs het heeft samengesteld, is vooral bedoeld om de Joden te overtuigen dat Jezus Christus de vervulling van de belofte (n) is zoals God die heeft aangegeven in het Oude Testament (OT). Jezus wordt beschreven als de Messias: Vandaar dat we in het evangelie van Mattheüs veel citaten uit het OT aantreffen om te laten zien dat wat Jezus doet en zegt de vervulling is van deze teksten.

Verklaring tekst: Wacht maar rustig en gelovig de geboorte van Maria’s Kind af: Zij zal een Zoon baren en gij – al zijt gij niet Zijn vader-naar-het-vlees – moet Hem de naam geven en wel déze naam: Jezus :”De Here verlost”,. Want dit is Zijn heerlijk ambt, waarmee de Vader Hem bekleedt: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden!

Korte verklaring der Heilige schrift door:Dr. Herman Ridderbos:
In de naam ligt dus de betekenis van het werk van Christus opgesloten. Het spreekt over het heil: In de verlossing van de zonden. Het woordje zonden moet hier in zijn ruimste betekenis worden opgevat. Niet alleen de schuld en straf, maar ook de macht en de gevolgen van de zonde. Het geestelijk karakter van de verlossing wordt uitdrukkelijk uitgesproken, in tegenstelling met de Joods- vleselijke verwachtingen. in verband daarmee zijn als het volk van de Messias te verstaan allen, die deze verlossing van Hem “begeren“. Dat deze niet tot het Joodse volk beperkt bleven, heeft Jozef misschien niet gelijk gezien, maar wordt door de evangelist zonder twijfel zo verstaan.. Reeds in Luc. 1:31 wordt verteld dat Maria het bevel was gegeven het Kind Jezus te noemen. De openbaring die Jozef ontving, kon dienen om de zekerheid van het gehoorde te bevestigen. Na het beeld heeft Jozef natuurlijk aan Maria medegedeeld wat hem was geopenbaard.

Toen bleek dat de overeenstemming tussen hetgeen hem en haar was bekend gemaakt en werden zij versterkt in de overtuiging dat zij zich niets hadden ingebeeld.

Aanvullingen door Richard Gutzwiller:
een interessante aanvulling is deze van bovengenoemde n.a.v. de opdracht aan Jozef het kind Jezus te noemen. Hebben we tot nu toe inhoudelijk de tekst bekeken, vanuit de reactie van Jozef zelf kunnen we iets zien van zijn karakter. Jozef neemt tegenover het hem geopenbaarde de juiste houding aan. Hij is niet bang voor wonderen, doch zoekt ze ook niet. Hij kan zich hetgeen hij aan Maria heeft gezien niet verklaren, maar wil ook niet het geheim proberen te zoeken of te verklaren, maar trekt zich liever in eerbied terug en laat de rest aan God over . Met betrekking tot het geven van de naam is hij gewoon gehoorzaam.

Aanvulling door Dr.J.T. Nielssen:
Interessant is de uitleg van dr. Nielssen aangaande de tekst:”Want Hij is het die zijn volk zal reden van hun zonden”> Zonde is voor Joods begrip het overtreden van een gebod van de wet en daarmee rebellie tegen God, die de wet heeft gegeven. In de praktijk betekende de wet het onmogelijke netwerk van 506 geboden en verboden, waarin ten tijde van Jezus het leven, als door sloten en prikkeldraad verknipt en verkaveld was. Het zich op het werkelijke leven was onmogelijk geworden. Deze wetsuitleg had het officiële Jodendom zichzelf opgelegd. Voor velen was het netwerk te veel: Zij konden er niet en nooit aan voldoen, stonden daardoor voortdurend in staat van zonde, terwijl iedere mogelijkheid tot verlossing uitgesloten was. Voor hen kwam Jezus om zijn volk te reden van hun zonden.

Mijn conclusie: Het is mooi om te zien hoe het officiële van de aankondiging door de engel aan Jozef vanuit verschillende kanten belicht wordt door de uitleggers. Hoe mooi klinkt de aankondiging vandaag op 1e kerstdag, dat Hij ooit eens geboren is in de wereld zoals Nielssen deze omschreef m.b.t. de Joden, maar als we verder kijken naar die tijd. Het was een tijd die geestelijk zo leeg was door de Romeinse oppervlakkigheid en Griekse wijsheden, dat de wereld er naar snakte dat men hieruit bevrijdt kon worden. Ook de houding van Jozef en Maria spreekt van een zuiver geloof waarbij het simpel aanvaarden van het “lot” zo makkelijk en voor ons oh zo moeilijk is.

Gebed: Heer, bereidt ons hart op deze dag en vul ons met uw HG opdat we de waarheid van U en Uw voltooide werk mogen leggen onder onze loep van ons persoonlijke leven en U net als Jozef en Maria simpelweg gehoorzaam mogen zijn , zodat we niet in de weg staan als U , Uw werk wilt doen. Ik bid een ieder Zijn zegen toe op deze dag van samenzijn. Heer zegen diegenen die alleen zijn. Omgeef hun met de liefde en vertroosting die U alleen kunt geven. Amen

Klaas Roorda | 25 december 2012 | 08:09 | d559f3

De wereld snakte niet naar God en licht. Hij nam geheel redenen vanuit Zichzelf. Hij kwam om zondaren zalig te maken.

Cor Schaap | 26 december 2012 | 04:41 | 9b4f8a

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.