Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 9:5-6

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid.

-- Jesaja 9:5-6

3 reacties op de tekst van woensdag 26 december 2012 – Jesaja 9:5-6

Amen!

Jan | 26 december 2012 | 01:13 | 9116a6

Kerntekst :Jes.9:5-6:Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid

Lezen: Jes.8:23 – Je. 9:6

Paraphrase der Heilige schrift door: Dr.J.Schelhaas: Het is altijd wel leuk om iets van de schrijver te weten. in het geval van Jesaja is de datum en plaats van zijn geboorte niet bekend. Men verondersteld dat hij geboren is in Jeruzalem, omdat hij met zijn optreden de indruk wekt dat hij een echte Jeruzalemmer is geweest. De naam van de profeet is: Jesjajahu, en wordt weergegeven als Jesaja. zijn naam betekent: Jaweh (de Here) bewerkt heil. Deze naam is voor Jesaja een soort program geweest, waar hij dan ook zijn hele leven trouw is gebleven. Hij wordt gezien als de verkondiger van het heil, dat in de komende Messias besloten ligt en hij wordt dan ook wel de evangelist van het Oude Testament gezien.

Verklaring van de tekst: Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. Ter kenschetsing van zijn grootheid, die het menselijk geslacht te boven gaat, hoewel Hij uit dit menselijk geslacht geboren wordt, noemt men Hem “Wonder”, Raadsman, sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu af tot in eeuwigheid. En dit alles komt uit de liefde des Heren, die deze Koning schenkt en door hem het rijk wil stichten, waarin vrede woont , in gerechtigheid gegrond. de ijver van de Here der Heerscharen zal dit doen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. J.Ridderbos: De profeet gaat hier met jubel een beeld scheppen van de geboorte van een kind uit het huis van David. Wat van Hem gezegd wordt, gaat het gewone menselijke denken ver te boven en het kan dan ook niet over een aardse koning gaan (bijv. Hizkia), maar over de Grote Koning in de toekomst en later ook de Messias (Gezalfde) genoemd wordt.

De profeet beschrijft deze persoon in vijf namen omdat één naam te weinig is om dit heerlijke wezen te beschrijven.

De eerste is:”Wonder” omdat hij de menselijke bevatting en de perken van het gewoon menselijke denken ver te boven gaat (Richt.13:18)
“Raadsman” heet Hij omdat Hij als de met wijsheid toegeruste (11:2) in Zichzelf de wijze raad heeft, die voor de uitoefening van zijn koninklijk ambt en voor het heil van het volk onmisbaar is ( Micha 4:9; Jes.1:26; 3:3)
De, eigenlijk dubbele benaming zoals in de oudere vertaling, van “God-held”of “sterke God” wijst in het ene geval op de met moed gepaard gaande kracht, die met de “raad” een tweetal essentiële eigenschappen van de koning vormt. : Kracht, die niet door wijze raad wordt geleid, en raad waarbij, niet komt de kracht tot de uitvoering, zijn beiden onvruchtbaar. Daarnaast duidt de benaming “God” nog meer dan de naam “Wonder”op een bovenmenselijk, Goddelijk wezen van de Messias.
De vierde naam wordt wel vertaal door “Vader van de eeuwigheid”in de zin van “Die eeuwigheid bezit, “de Eeuwige”, maar het is dan de vraag of het woord “vader” in het Hebreeuws wel in deze zin wordt gebruikt of dat we “vader”moeten zien als betrekking hebbende op Zijn volk, dat deze Koning met liefdevolle goedheid verzorgt, als ee vader van zijn kinderen. (Jes. 22:21; 2Kon.13; Job 29:16; Ps. 68:16)
Op de naam “Vredevorst”lopen alle andere namen uit. De profeet keert daarmee terug tot de schildering van de voor Israël aanbrekende vrede, vers 4, die straks wordt voortgezet. Na de verlossing van de letterlijke vijand, ziet het volk ook de weg ontsloten tot een ongestoorde ontwikkeling in voorspoed en vreugde. (ps.72:7: Micha 5:5)

Uit het karakter van Zijn rijk; Een rijk van gerechtigheid en vrede , waardoor de deugden van God verheerlijkt worden, zijn wil volbracht en zijn volk gezaligd. Daarom gaat dit rijk ook in omvang en duur de perken van alle heerschappij te boven; en is het niets anders dan de openbaring van de Goddelijke liefdesijver voor Zijn eer en voor zijn volk. Zo wordt deze profetie vervuld, in Hem, die in koninklijk machtsvertoon de vost van de duisternis heeft overwonnen (Math. 12:29; 1Joh. 3:8), die nu reeds op de troon van ere is gezeten om het welbehagen van de Vader te volbrengen, een eens het vrederijk doet aanbreken dat de hemel en aarde omvat.

Aanvulling door Prof. Drs. H.M. Ohmann: deze profetie heeft plaatsgevonden ten tijde van het bestuur van Juda tijdens het bewind van Achaz. We kunnen ons alleen maar verwonderen over zo’n profetie in zo’n treurige slechte tijd. Verwonderen over een uitzicht, hoop, verwachting voor een koningshuis, waarvan de toenmalige vertegenwoordiger zich het heil zo onwaardig heeft gemaakt: Achaz. zo veel te meer hebben toen de gelovigen zich aan deze profetie gesterkt en vastgegrepen ook al ging het over een toekomstig rijk.

Mijn conclusie: Wat een belofte. In deze “slechte” tijd een houvast, als we als christenen steeds meer geïsoleerd komen te staan en we mogen zien op een toekomstig vrederijk, waarbij de Koning reeds bekend is en heeft laten zien dat Hij alle goddelijke eigenschappen bezit, die nodig zijn om een eeuwigdurend, op de juiste basis gevormd, koninkrijk zal vestigen dat stand kan houden en waarvan wij deel mogen uitmaken.

Mijn gebed: Heer, help mij om een goed onderdaan te zijn van Uw koninkrijk, welke U met liefde voor ons heeft gegrondvest. U die ons omringd met Uw liefde en trouw. Dank U voor het kruis en het voorbeeld dat u heeft gegeven tot in alle eeuwigheden. dank u voor de belofte voor een heilzame toekomst. Dank U dat u ons accepteert zoals we zijn en ons anders ziet dan de mensen om ons heen. U kunt niets anders als liefhebben en met die liefde mogen wij U en elkaar liefhebben. Amen

Klaas Roorda | 26 december 2012 | 08:36 | d559f3

JEZUS , DANK U VOOR WIE U BENT

schilstra | 26 december 2012 | 22:37 | c14db0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.