Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Galaten 1:3-4

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.

-- Galaten 1:3-4

Eén reactie op de tekst van zondag 06 januari 2013 – Galaten 1:3-4

Kerntekst: Gal.1:3-4: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.

Lezen: Gal.1:1-5:

Paraphrase van de Heilige schrift door C.Vonk: In Romeinen kwamen we ze al eerder tegen: De Judaïsten. Joden van de zware vleselijke godsdienst-uit-de-wet ten dage van Paulus.

Paulus had de Galaten het evangelie gebracht. Deze Galaten waren toen heidenen en Paulus verkondigde hun, dat ook heidenen, door het geloof in Gods Evangeliebelofte kinderen konden worden van Abraham en van God. Net als Izaäk.

Toen Paulus vertrokken was, kwamen de Judaïsten met hun “evangelie”. Zij hebben gepoogd een barricade van godsdienstige vereisten tussen christus en de arme Christen-Galaten op te werpen.

Paulus was bang dat de pas bekeerde Galaten weer onder het slavenjuk zouden komen en zouden terugvallen onder hernieuwd heidendom. Vandaar deze scherpe brief. maar ook een brief geschreven met de teerst liefde (4:19). Door de liefde als van een “moeder”.

Tekst zelf: Laat ik u zeggen dat, heel de broederkring hier volkomen achter mij staat en dat men eendrachtig met mij bidt., ach dat God , die toch ook uw Vader is, want hij riep u door mij tot Zijn kinderen, en dat toch ook Jezus Christus, onze Hoge Heer en Gebieder. Hun gunstrijk aangezicht maar niet geheel van u af mogen wenden en Hun vrede niet van u neme.

Verdiend hebt ge het wel niet. Waarom immers gehoor geven aan die verleiders, met hun “leugen evangelie”. Alsof Christus niet alles was en genoég. Alsof er nog iets “bij”zou moeten van een méns. En dat terwijl Christus om onze zonden gegeven heeft….Zichzelf. Hoort ge wel goed wat ik zeg? Voor onze zonden gaf Jezus Christus Zichzelf. De som, waarmee Hij ons losgekocht heeft, was Hijzelf. Noem mij iets , wat dáár nu nog aan toegevoegd kan worden.

Dan dit, waartóe deed Hij dat? Waartóe gaf Hij Zichzelf voor ons over? Om ons uit deze zondige wereld te verlossen. Mij. En u. Gij waart heidenen, middenin de goddeloze wereld, die als een levensgevaarlijke draaikolk, u zonder pardon zou hebben meegezogen naar het verderf. Maar Christus kwam om u uit die maalstroom nog op tijd te redden en om u weer te doen léven; om u te doen dienen God en zijn Woord, als kinderen van de Vader.

En nu zoudt gij weer terug willen gaan naar dat slechte verleden? Zoudt ge weer heidenen willen worden, slaven van de zonde? Terwijl het Gods Wil is geweest, dat gij geen heidenen meer bent , maar kinderen zou zijn, die Hem als hun Vader aanroepen.

In plaats van Hem voor deze genade te bedanken. In plaats van Hem de lof te geven die Hij verdient. En die Zal Hij ontvangen ook, met u of zonder U, daar kunt u zeker van zijn.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.S.Greijdanus: Hij kan bij de groet, de Galaten niet roemen, maar hen wel het goede toe bidden. De vrede, waar over gesproken wordt. tezamen met de genade omvat het alle heil. De genade en vrede vloeien ons toe uit God en Vader, door de Here Jezus Christus en er valt dus geen scheiding te maken en is het uit één Bron.

Paulus beklemtoond het werk van de Heer en het doel van Zijn zelfovergave, moeten hier beknopt, maar scherp onder de aandacht gebracht worden, zodat het zoeken naar een behoudenis buiten hem om de doodsteek krijgt. Hij tekent de grootte van het gevaar en de noodzaak om uit dit gevaar met grote kracht en snel gerukt te worden of zich van los te rukken.

Hij beschrijft deze wereld als een voortrazend, niet te stoppen en op weg naar de hel zijnde stroom en dat men zich slechts hieruit los kan maken met zijn hulp en hiervan volledig loskomend. Zoals Jezus getrouw is geweest en gehandeld heeft volgens de wil van de Vader, zo moeten ook wij gehoorzaam zijn aan Hem.

Aanvulling door Dr.P.A. van Stemvoort:Een toevoeging nog. De Joden, Judaïsten konden het einde van hun bedeling niet vatten, of ze wilden dit niet vatten. De bedeling is dan gebaseerd op de Thora / Wet en duidt op een bevrijding, die voor hen nog in de toekomst ligt, maar reeds is geschied door de dood en opstanding van Jezus Christus.

Als Paulus hun de brief schrijft, kan hij dit doen met de stellige zekerheid dat de kracht van de wet en Thora geëindigd is bij de kruisiging van Jezus Christus en dat hij, Paulus mag vertrouwen op de HG die zijn brief kan uitwerken, vanuit die nieuwe autoriteit, waarmee de Joden “krachteloos”zijn geworden

Mijn conclusie: Misschien is het omdat ik de teksten, nog aandachtiger, heb bestudeerd, maar het besef dat Dr. van Stemvoort aangeeft, dat de bedeling wet / Thora is geëindigd en dat de Joden, die volharden in het oude en zo strijden tegen de Christenen, dit eigenlijk doen tegen beter weten in. Wat hen dan drijft lijkt zo zinloos en destructief tegen God persoonlijk. Ik geloof zelf dat de keuze waarvoor deze Joden eens gestaan hebben er één was die glashelder is geweest: “Je bent voor me of tegen me”. Ben je voor me dan zal de boze alles in zijn werk stellen om je wederom het slavenjuk op te leggen en je kapot te maken. Ben je tegen me, dan moet je oren en ogen sluiten voor de waarheid en als een blind paard proberen de waarheid eronder te houden. De Galaten hebben de waarheid eens gehoord en na het lezen van deze brief is de keuze glashelder als ze hem toelaten.

Gebed: Opnieuw begin ik bij mezelf. Vergeef me van alle leugen, die ik elke dag toelaat en die me afhouden van Uw waarheid. Ik laat me zo vaak meeslepen in het verkeerde (denken) en keer daarbij mijn rug toe naar U. Ik neig maar oor naar mooie praatjes om mijn vlees te dienen. Vergeef me Heer en reinig me uit genade. Help me om samen met de anderen die Uw Woord hier gehoord hebben, het aan de wereld te verkondigen en als we gezondigd hebben, ons te laten reinigen uit genade door U. Geprezen zij Uw wonderbare naam.

Klaas Roorda | 6 januari 2013 | 09:21 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.