Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 2:19-21

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer,

-- Efeziers 2:19-21

8 reacties op de tekst van maandag 07 januari 2013 – Efeziers 2:19-21

-knip-

Ed | 7 januari 2013 | 07:49 | 6a98a6

Kerntekst: Ef.2:19-21:
Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer

Lezen: Ef. 2:19-21

Paraphrase van de Heilige schrift door J.Smelik:
Als we een indeling van de Efeziërsbrief moeten maken zou deze er als volgt uitzien:

Groet : hst. 1:1-2
Leerstellig gedeelte: Hfst.1:3 – 3:19, waarbij bovengenoemde verzen, worden ingedeeld in het stuk waar aan de geadresseerden werd medegedeeld dat ze waren aangenomen (11-13) en met Gods begenadigden Christus lichaam (14-18) terwijl zij met hen opgebouwd worden tot een heilige tempel en een woonstede Gods in de Geest (19-22).
Lofprijzing Gods: Hfst. 3:20 en 21
Vermanend gedeelte: Hfst. 4:1 – 6:20

Over de tekst zelf: Waarlijk, he tis wel totáál veranderd met u. Was u vroeger vreemd aan de God van het verbond, aan al Zijn beloften en weldaden, nu bent gij medeburgers; zij en gij hebben allen hetzelfde burgerrecht, want uw woonplaats ligt voor u beiden in de hemelse stad boven. Misschien dat sommigen van u bijwoner zijn geweest: God verleende u inwoning in Zijn huis, maar de rechten van bewoners hadden alleen, die uit Abraham gesproten waren.

Docht nu zijt gij huisgenoten van God met alle daaraan verbonden rechten; zoals hen, die volgens de afstamming in Zijn huis mochten wonen, zo zijt gij, ten volle en voor altijd, leden van Zijn huisgezin. Dat is de gemeente van het verbond.

Want dat huis Gods is nu de geestelijke tempel, die Hij als Opperste Kunstenaar en Bouwmeester, Zich aan het bouwen is. Gij wordt daar als levende stenen ingevoegd. In die tempel. En ziet daarin, hoe deze tempelbouw vast en niet te weerhouden, doorgaat, naar het ontwerp van de Goddelijke ontwerper en architect. Want Hij bouwt u op een onderbouw, een fundament, sterker dan de rotsen, door niemand in beweging te krijgen. Het is een dubbel fundament: Eerst wordt gij gemetseld op de leer der apostelen en profeten, dat is de onveranderlijke waarheid van Gods openbaringswoord. En daaraan ten grondslag ligt onze Here Jezus Christus Zelf. Als een grote Hoeksteen, het gehele gebouw ondersteunend geeft Hij vastheid aan de gehele Tempel.

En daarom heeft de opbouw van dit huis des Heren, haar geregelde en verzekerde voortgang. Er zit groei in! En die groei vertoont Goddelijke stijl. Want het materiaal, dat de Bouwmeester gebruikt, is wel zeer verschillend. Let wel op: Hoe bekwaam, hoe schoon en vakkundig de Architect heel dat gevarieerd bouwerk fundeert op die éne heerlijke Hoeksteen: Jezus Christus! Zodat deze wondermooie tempel een heilig huis vormt, dat in al zijn onderdelen spreekt van onze Kurios, onze Heer.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. S. Greijdanus: Als aanvulling op de hoeksteen beschrijft Greijdanus hier heel mooi de functie van de hoeksteen die zelf weer ligt op het fundament eronder. In dit stuk betekent het het onderste deel van het huis der gemeente, waarop het gehele verder gebouw rust, maar dat zelf weer gedragen wordt door een dieper liggend fundament. De hoeksteen was soms zeer groot, want immers beheerste hij het hele gebouw. De richting en ligging van de muren, maar ook gaf de hoeksteen het gebouw zijn vastheid. In vers 21 wordt nog aangegeven dat we allen heel verschillend zijn, met verschillende bedieningen, maar toch vormen we te samen die éne grote geestelijke tempel van God.

Mijn conclusie:
Er behoeft weinig aan toegevoegd te worden. Wij samen, heidenen, Joden, Christenen vanuit traditie, mensen vanuit andere geloven, als wij een maal hebben gehoord en aangenomen de ware boodschap en onze keuze hebben gemaakt, zijn we onderdeel van en helpen we met mee met het verder bouwen van het grote geestelijke bouwwerk. De tempel van God. Elke lofprijzing, elke dienst betoond en gedaan voor Hem, bouwt mee. Hij is de hoeksteen, maar wij zijn deel van het bouwwerk. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Gebed: Heer. help ons te beseffen dat we allen deel zijn van dit bouwwerk en ie we ook zijn en hoe klein we onszelf soms vinden, we zijn onderdeel van dit bouwwerk. Deze geestelijk tempel en help ons om aan U over te laten welke plaats we hebben in dit geheel. Ik loof u Hoeksteen en fundering van mijn geloof. Dit mag ik delen met mijn broeders en zusters wereldwijd. U loven en prijzen om wie u bent. De gehoorzame, die door Zijn dood en opstanding tot een hoeksteen is geworden en in staat is het gehele gebouw te dragen .

Klaas Roorda | 7 januari 2013 | 08:21 | d559f3

Hier schrijven twee mannen die zich
allebei christen noemen.
Ed beschrijft een aardse hoop, Klaas een
hemelse. Hoe is het toch mogelijk dat er
over God’s Woord in deze hoop al zo een
hemelsbreed verschil aan leringen is ontstaan.

Wat is nu waarheid?

Ik hoop dat Ed en Klaas bereid zijn hun
leerstellingen hieromtrent toe te lichten.

Wolf | 7 januari 2013 | 20:25 | f3f8ea

-knip-

Ed | 8 januari 2013 | 06:43 | 6a98a6

ik kan wel lezen dat u Ed en klaas niet op het fundament van apostellen en profeten gebouwd/geroeid zijn.
En dit is een orde die God heeft ingesteld zie onze text.
U kunt wel allerlei leringen hier typen maar zijn ze wel op het fundament van Jezus Christus gebouwd? en gecontroleerd en gebouwd door apostelen en profeten? ! ! .
Apostelen zijn specialisten op het gebied van God verstaan en gemeenten stichten en staan boven de gemeenteleden.Zij hebben de verandwoording om alles ook de leer te bewaken samen met de profeten.Wie zijn uw apostelen en profeten?.
Waar geen apostel en profeet zijn in de gemeente die zijn in gebreke en gevaar: niet juist bezig zegt deze text.
weet u u typt hele lappen textr maar het woord spreekt voor zichzelf en heel duidelijk natrekbaar en vaak een kind kan het snappen.
lees de text en geloof gewoon wat er STAAT.
ik ga hier niet een leer neerschrijven: wie zit daar op te wachten? de mensen willen de waarheid en genade liefde en de blijde boodschap! met geen woorden, maar zien!!!.voelen en kracht.

schilstra | 9 januari 2013 | 15:43 | c14db0

Hoi Ed. Bedankt voor je reactie. Jammer dat
Klaas niet reageert.
Ik begrijp alleen niet de reactie van jou, in
relatie tot Jes. 45,18
Gr.

Wolf | 9 januari 2013 | 20:44 | f3f8ea

-knip-

Ed | 10 januari 2013 | 07:53 | 6a98a6

Wie zijn dan de Christenen die een aardse hoop hebben ?Hoe herken je die en wat is hun missie?

Jan Hoekstra | 27 februari 2015 | 11:30 | ce2399

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.