Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Matteus 7:11

Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

-- Matteus 7:11

4 reacties op de tekst van woensdag 09 januari 2013 – Matteus 7:11

Kerntekst: Math.7:11: Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

Lezen:Math.7:1-12

Paraphrase van de Heilige schrift door J.Smelik:
Mattheüs 😀 e naam betekent: Geschenk gods. is de naam van een apostel wiens roeping ons vermeld wordt in hoofdstuk 9:9-13, en die in de lijst der apostelen Hoofdstuk 10:2-4 de bijvoeging bij zijn naam krijgt 😀 e tollenaar. Oorspronkelijk heeft hij Levi geheten: Waarom hij een andere naam kreeg, weten we niet. In elk geval was hij van afkomst een jood. Hij was een belastingambtenaar, verbonden aan het “tolhuis”, de inspectie van de belastingen te Kapernaüm, en in dienst staande van Herodes Antipas, de viervorst van Galilea. Krachtens zij positie, had hij kennis van het Aramees, maar ook het Grieks.

De overlevering leert ons dat het oorspronkelijke geschrift van Mattheüs in het Hebreeuws was geschreven, waarmee waarschijnlijk het Aramees bedoeld zal zijn. Gezien het feit dat de apostel zijn boek speciaal voor het oude Bondsvolk heeft geschreven, kunnen we inderdaad aannemen dat het in het Aramees was opgesteld omdat dit de taal was die door zijn volksgenoten het best begrepen werd. In het Aramees van toen zaten vele Hebreeuwseuitdrukkingen omdat men als voertaal het Hebreeuws wilde invoeren, maar het volk hield meer vast aan het Aramees als voertaal.

Later volgt meer info over Mattheus en zijn werk. We gaan nu eerst naar de tekst: Nu en dan zijt gij lieden van nature nog boos! Maar indien gij, ondanks de slechtheid van uw hart, uw kinderen nog goede gaven weet te geven, hun verzoeken niet bot afwijst, hen niet bedriegt, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan hen, die Hem om zijn genade en Helige Geest bidden.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. H.N. Ridderbos: In de verzen 7 – 11 spoort Jezus Zijn discipelen aan tot gebeden hun tevens de belofte schenkt van gebedsverhoring. De meest geslaagde poging om de eenheid van deze perikoop (fragment uit de Bijbel dat inhoudelijk een eenheid vormt; ook: exegetisch commentaar bij een dergelijke passage.) te maken is de volgende: Het gebed is een hulpmiddel op de weg van gehoorzaamheid, hier dan specifiek toegespitst m.b.t. de naaste. Uit de verzen 1 – 6 is gebleken dat de wil van God niet slechts ingaat tegen de neiging van het mensenhart, maar ook een gecompliceerd karakter draagt. In die verzen is voor tweeërlei gevaar gewaarschuwd. Wat vraagt de wet Gods van ons en hoe zullen wij in staat zijn deze te volbrengen. In dit verband krijgt de aansporing van gebed een speciale betekenis nietwaar. Jezus wijst hier, nu Hij bijna aan het einde van de ontvouwing van de gerechtigheid is gekomen, het gebed aan als het middel om moeilijkheden, waarvoor zijn geboden de mens stellen, te overwinnen. De uitdrukking “goede gaven” in vers 11, zal dan ook opgevat kunnen worden als hetgeen nodig is voor het rechte verstaan van en de gehoorzame vervulling van de wil van God. Zó is ook de onvoorwaardelijke belofte van gebedsverhoring het best te verstaan. Immers wordt op deze wijze het gebed- Evenals het “Onze Vader” in dienst gesteld van het zoeken van het koninkrijk van God en gerechtigheid (6:33) En dit gebed wordt altijd verhoord, omdat het koninkrijk overwint. Verder wijst Jezus nog op de aardse liefde van de vader voor zijn kinderen. Het noemen van de mens hierin legt nog meer de nadruk of het accent op de tegenstelling met God, de hemelse Vader. Het woordje slecht in de tekst slaat natuurlijk op de verdorvenheid van alle mensen, dus ook van de discipelen en toch laat God, de Onbevlekte en Heilige , in Zijn liefdebetoon hen niet bedrogen uitkomen.

Aanvulling door Dr.J.T.Nielsen: Hij benadrukt hier het geven van goede dingen aan de mens: Agatha”: Goede dingen, waar de mens iets aan heeft, waar hij van kan leven, zegeningen die God aan de mens die bidt laat zien, soms rechtstreeks en soms door middel van een ander.

Aanvulling door Richard Gutzwiller: Achter dit woord van Christus staan miljoenen ontgoochelden. Duizenden en duizenden hebben op dit woord vertrouwd, hebben gebeden en gesmeekt: Zonder resultaat. In benarde uren, in dagen van ziekte en in oorlogsjaren hebben zij zich in zielenood tot de Vader in de hemel gericht en….zijn zij niet verhoord. En het ging hun echt niet om kleinigheden, om het slagen van een examen, of om goed weer voor de vakantie. NEEN, om ernstige dingen: Levensvragen. en toch is hun zoon in de oorlog gevallen, werd hun huwelijk verbroken, verloren ze als vluchtelingen huis en haard, werd de Kerk in hun land vervolgd en soms bijna vernietigd. Zij hebben allen met vertrouwen gebeden en in de naam van Jezus, met een geloof, bergen verzet en met een beroep op deze belofte. Maar de bittere feiten weerlegden dit woord van Jezus!! We kunnen soms onze angst en wanhopige stemming wegnemen als we berusten vanuit psychologisch oogpunt, maar dat neemt de godsdienstige kwestie en de vraag van waarom …niet weg. Christus beroept zich erop, dat zelfs wij, zondige mensen, aan onze kinderen op hun vragen alleen maar goede dingen geven, en dat daarom God, onze Vader, in de hemel ook alleen het goede zal geven, wanneer ze Hem als Zijn kinderen iets vragen. AHA Hier ligt de beslissende factor. GOD IS GOED. Het is in Zijn wezen om goed te zijn. Dus Hij zal net als wanneer onze kinderen iets vragen dat niet goed is of schadelijk of gevaarlijk is, ons alleen het goede geven. Niet iedere inwilliging van een verzoek of gebed is juist voor ons. De kern van het aanvaarden dat God weet wat goed voor ons is ligt hem in het feit dat we, als christenen, de Heilige Geest ontvangen hebben, de heerlijkste gebedsverhoring. En voor een ieder die bidt, is de verhoring van zijn smeekbede verzekerd en gewaarborgd in deze zin, dat hem het grootste gegeven wordt (H.G.) , maar dat hij ook het kleinere krijgt, als dit goed voor hem/haar is en hem /haar dichter bij God brengt. En dat, het hem/haar wordt geweigerd, als het niet goed voor hem/haar is en hem/haar niet dichter bij God brengt. Het gaat Christus uiteindelijk om de juiste zielsgesteltenis en de gebedsverhoring, waarbij we iets vragen, maar de verhoring van ons gebed vol vertrouwen en van de liefde van Onze Vader verwachten, in zoverre dit met Zijn liefde overeenkomt.

Mijn conclusie: Ik besef dat dit laatste commentaar mogelijk emoties te weeg brengt bij mensen, die dingen hebben meegemaakt, beloftes van mensen hebben ontvangen, waarbij genezing is toegezegd en niet is gekomen, helemaal overtuigd waren van hetgeen ze baden en na het lezen van dit stukje zoiets hadden van:”Ben ik dan tekort geschoten”? Heb ik de H.G. niet voldoende? Ben ik wel echt christen? etc. Zijn Woord getuigt van Zijn waarheid. We kunnen ons richten op de twijfel, op de negatieve commentaren van mensen, op ons verdriet en onze emoties, en daar in verdwalen. We kunnen ons ook richten op het kennen van de waarheid en het accepteren van Gods wil. Dat is een wilsbeslissing, die alleen jijzelf kunt maken. Eens komen we allen voor God te staan en voor mezelf zou ik het jammer vinden als ik moet zeggen:”Ik ben gered door het bloed van Jezus , maar het grootste gedeelte van mijn leven ben ik bezig geweest met….., terwijl U weet wat goed voor mij was. En mensen eerlijk gezegd:”Zo is het ook nu nog!!” Ik ben met vele dingen bezig, die me van God weghouden, en die me dagelijks gedurende vele uren bezig houden. Nu ik bovenstaande gelezen heb, bid ik dat ik gestimuleerd mag worden om de Heilige Geest zover toe te laten dat ik inderdaad God mag ervaren zoals Hij is, en zo de troost te krijgen die ik nodig heb.

Gebed: Heer, lieve Vader, Heilige Geest, ik sta als klein mensje voor Uw troon, en weet dat U liefde bent. Dat u de wereld van bovenaf ziet en een ieder kent die er op loopt. U kent het hart van degene die deze tekst gelezen heeft. Misschien niet begrijpt,. Misschien heb ik het niet duidelijk genoeg verwoord, maar wat ik duidelijk heb willen maken is dat Uw wil en Uw liefde een zekerheid zijn en dat u deze bezegeld met de Heilige Geest voor een ieder die voor U kiest. Dat deze Heilige Geest u en de lezer van deze teksten aaneen wil smeden en steeds dichter naar U toe wil trekken. U komt toe alle lof eer en aanbidding tot in alle eeuwigheden.

Klaas Roorda | 9 januari 2013 | 08:11 | d559f3

u meneer Roorda,u vraagt wel heel veel aandacht van de mensen; U lijkt wel als de farizeers,die ook met veelheid van woorden hun loon reeds hebben ontvangen.
Laat anderen ook eens de ruimte vullen.
en laat de text! spreken!!!
graag

schilstra | 9 januari 2013 | 15:54 | c14db0

Vindt het heel mooi om te lezen.
Het is voor mij een bemoediging.
Gods Zegen.

Jenny Korevaar

jenny | 9 januari 2013 | 17:40 | ce582f

Beste mensen.
Ik vond de stukken van Klaas ook wel erg lang en dacht, moet ik daar wat van zeggen,
maar die van vandaag raakte me en vind ik ook zeer bemoedigend.
Een stukje uitleg en een fijn gebed. Want soms weet je niet wat je bidden moet, er is zoveel om te danken en te bidden. Dus Klaas bedankt. Maar doordat ze zolang zijn ,lees ik ze soms ook niet en wel de korte reacties.
Om het woord farizeer te gebruiken vind ik niet aardig. Wie zijn wij om dat te beoordelen.
Je mag altijd reageren, maar respecteer dat ieder het doet op zijn eigen wijze. Ennn we kunnen van elkaar leren, toch?

Didi | 10 januari 2013 | 13:07 | 7df5d4

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.