Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Johannes 1:7

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

-- 1 Johannes 1:7

Eén reactie op de tekst van dinsdag 15 januari 2013 – 1 Johannes 1:7

Kerntekst: 1Joh1:7:Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Lezen: 1Joh.1:5-10

Paraphrase der Heilige schrift door L.Hoorweg:
In de brieven van Johannes komen de dwaalleraren naar voren en in het geval van deze brief gaat het over de evangelievervalsing, dat ze onderscheid maken tussen “Jezus”en ” Christus de Zoon van God” Hoe ze die scheiding gemaakt hebben en geleerd hebben is niet met volstrekte zekerheid af te leiden uit deze brief, maar vermoed wordt dat ze de leer van een zekere Gerinthus aanhingen. Hij leefde dat Jezus de zopn was van Jozef en Maria. Op deze mens was, toen hij zich door Johannes liet dopen, in de gedaante van een duif, de Christus neergedaald, een “aeoon of schijngestalte”, een “uitvloeisel van de Hoogste Macht” over het ganse helal; een tweederangs godheid dus. Door de inwoning van de “Christus” heeft toen de mens Jezus de wereld, de onbekende Vader gepredikt en grote krachten gedaan. Geleden heeft deze Christus echter niet, want doen hij Gethsemane binnenging en zijn laatste grote lijden tegemoet ging, is “Christus”weer van hem heengegaan”Zo zou het niet meer dan de mens Jezus geweest zijn die geleden en gestorven is en ten derden dage is opgestaan van de doden. Gevaarlijk!!

De tekst zelf: Bewegen we ons daarentegen met onze dagelijkse levenspraktijk in het licht, dat God door het evangelie van Christus naar ons uitstraalt, en laten we ons door Zijn Woord en Geest leiden op de paden, die Hij ons als de rechte weg wijst; ontvluchtten we dus de glans der heiligheid niet, waarin Hij zelf woont, dan vinden we ook elkaar. Want gelijk de zonde isoleert en scheidt, zo verbindt en verenigt Gods genade. Het licht der genade sticht gemeenschap.

En wel brengt dat licht ook eerst recht ons verderf aan de dag, en doet het ons bijna vergaan van schaamte en smart vanwege onze zondigheid. Maar toch kunnen we er niet meer om terugvluchten het donker in. Op de paden der duisternis worden we van onze boosheid niet verlost, maar het licht van Gods genad / openbaring in Christus, verlost ons er van. Het bloed van Jezus- die niet maar een gewoon mensenkind was, gelijk de dwaalleer verkondigt, doch de eigen Zoon van god – dat bloed reinigt ons van alle zonde. Wanneer we ons wagen in Gods ontdekkend licht en onze zonden niet verbergen, dan spreekt dat bloed ons van verzoening en predikt het ons Gods vergevende liefde. en alle schuld en iedere zonde wordt voor goed van ons weggedaan.

Korte verklaring der Heilige schrift door: Dr. S. Greijdanus:
Als we Paulus in Rom.7:14 bekijken dan bedoelt Paulus een ander handelen dan hier: Hij spreekt van een doen van het kwade, dat hij niet wil, maar waartoe hij toch tot zijn bitter smart gevoerd wordt door de verdorvenheid van zijn bestaan.

Hier in dit stuk lijkt het er op als we het niet dieper onderzoeken, maar wordt hier bedoeld: In dit vers nl. geeft Johannes aan dat wie in het licht wandelt en waarlijk gemeenschap heeft met god, toch nog ook nodig heeft reiniging door Christus bloed, en dus schuldig is d.i. wel struikelt. Het onrein zijn door zonde, waarvan Zijn bloed ons reinigt, is dus wel wat anders dan het in duisternis wandelen.

Het met elkaar gaat dus over de gelovigen onder elkaar onder het zegel van God. We hebben het bloed van Christus nodig, dat blijft altijd nodig, maar we zijn één volk met elkaar door onze rechte wandel met Hem.

Mijn conclusie:
We hebben onze rechte wandel met Hem en de rechte wandel onder elkaar. Een ieder weet waar hij staat en dat is het beste voor een ieder te merken in de omgang met elkaar. Het mooie in deze tekst vind ik het onderscheid elke keer tussen teksten die echt op elkaar lijken en ons helpen nog verder fijn te tunen, zoals hier de tekst van Paulus en de tekst van Johannes die elke keer nieuwe facetten van het Woord duidelijk maken.

Mijn gebed:Lieve Vader in de hemel. Het is een voorrecht U te mogen kennen en te mogen weten dat we het verlossende werk van Uw zoon hebben, om ons te houden in de zuivere gemeenschap met elkaar en U. Ook het onderscheid dat we een drang hebben tot het verkeerde en dat we onder invloed staan van de zonde, zelfs als we in het licht wandelen. Heer, Vader en Heilige Geest. Leidt ons op Uw veilige weg en dank U, dat U altijd om ons heen bent. Amen

Klaas Roorda | 15 januari 2013 | 07:02 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.