Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Timoteus 3:16

Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.

-- 1 Timoteus 3:16

2 reacties op de tekst van vrijdag 18 januari 2013 – 1 Timoteus 3:16

-knip-

Ed | 18 januari 2013 | 07:43 | 6a98a6

Kerntekst:1 Timoteus 3:16: Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit

Lezen: 1Tim. 3:14-16

Paraphrase der Heilige schrift door J. van Dijk:
D eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus maakt deel uit van de drie brieven, die men pleegt aan te geven met de Pastorale brieven. De Geest van Christus, de Koning der Kerk, heeft niet alleen voor de kudde gezorgd, maar ook voor de herders, dat ze geïnstrueerd worden, hoe ze de kudde weiden moeten en leiden.

De brieven aan Timotheus en titus vormen een zogenaamde vademecum pastorale, een handboek voor de pastors of herders der gemeente.

De tekst zelf: En daar zijn we het allen over eens: Heerlijk is wat de kerk is toevertrouwd om te bewaren en uit te delen. Geweldig is het heiligdom der godsvrucht. De Godvrezende gemeente heeft wat te verkondigen. Heel wat anders dan de z.g. mysteriën der Griekse “godsdiensten”, die bedenkselen van mensen zijn!. Zij heeft te verkondigen niet maar een verzonnen leer van mensen, maar de openbaring van de LEVENDE . Van Hém. Die geopenbaard is in het vlees, waarin Hij ons kwam verlossen. Waardoor Zijn heerlijkheid wel werd bedekt, maar door die verhulling scheen ze telkens heen. Immers, Hij werd in Zijn vernedering gerechtvaardigde door de Geest, Die op Hem is uitgestort, Zijn heerlijkheid deed doorlichten, tegenover de miskenning door de wereld, welke heerlijkheid zich tenslotte in zijn opstanding luisterrijk manifesteerde. hij is in die heerlijkheid aanschouwd door de engelen, toen Hij als Overwinnaar van de dood en de zonde ten hemel opsteeg, vol eer. Hij is verkondigd onder de heidenen, en het wonder is geschied. Hij is geloofd in de wereld, waar velen in Hem, hun heil, hun hoogst geluk gevonden hebben. Hij is verheven in de heerlijkheid, om daar Zijn wederkomst voor te bereiden en zijn kerk te vergaderen en alles tot zijn eindoverwinning te leiden.

Korte verklaring der Heilige schrift door:Dr. C. Bouma:
De ambtsdragers moeten zich tot trouwe ambtsbediening verplicht hebben gevoeld, door de gedachte dat in de gemeente de levende God is toevertrouwd. En nu dat het hart en het centrum van de geopenbaarde waarheid de Christus is. Want onder de verborgenheid der Godsvrucht wordt hier niet verstaan het Evangelie maar Christus als inhoud er van.

Christus is als Middelaar en Zaligmaker een nu geopenbaarde verborgenheid. (2Tim.1:10 / 1Pet. 1:20). Die verborgenheid is verborgenheid der Godsvrucht. Godsvrucht is het leven, innerlijk en uiterlijk, in de vreze Gods. Ze sluit religie en zedelijkheid, onderhouden van de eerste en van de tweede tafel van de wet des Heren, beide in. Ze is het vragen naar alles naar de wil van God. Godsvrucht is als woord ook aan de heidense Grieken bekend geweest. Maar alleen in Israël en in de kring van de christelijke kerk is ze in waarheid gevonden, mogelijk en werkelijk geworden. Alleen door Christus wordt ze in het leven verwerkelijkt. Vandaar dat de Godsvrucht hoort bij de Christelijke religie. dat is: bij Christus Gods verborgenheid. Verborgenheid der Godsvrucht wijst op het onlosmakelijk verband tussen de door Christus gegeven genade en het leven in nieuwe gehoorzaamheid. Het ene is niet zonder het andere te denken . Ze horen samen te gaan. Is dan dit mysterie niet groot? Groot dat wil zeggen: Vol majesteit en genade.

Hetgeen hierna volgt is de verschijning van de Zaligmaker, van Zijn vleeswording tot aan Zijn hemelvaart. Her verteld de feiten in chronologische volgorde. Het pogen om het zo te verstaan, voert tot de verwrongen verklaring; en de zesde regel maakt tegenover de vierde en vijfde deze opvatting onmogelijk. Beter vormen de zes regels , twee aan twee, een soort tegenstelling. De Zaligmaker is geopenbaard in het vlees en gerechtvaardigd in de Geest. Verder: Hij is gezien door de engelen. Hij is gepredikt onder de volkeren. Verder: Hij is geloofd in de wereld en Hij is opgenomen en ten hemel gevaren.

Elke keer de tegenstelling van hetgeen boven is en wat beneden is. Er wordt naar boven gewezen en naar beneden en in beide gevallen zien we elke keer weer Zijn heerlijkheid.

Mijn conclusie: Dit lezende voel ik me zo klein en nietig. Jezus is alles, zowel hier en in de hemel. Ieder erkent Zijn heerlijkheid en macht en luister, maar ook Zijn gehoorzaamheid en lijden, die Hem gemaakt hebben tot de Here die de titel van Koning der Koningen toekomt. Het is ons vlees en onze wereldse geest die hier tegen vechten en die ons in het dagelijks leven, vaak onze eigen gang doet gaan en niet durft te erkennen dat Hij het is die alles toekomt, dus ook ons leven. Lees tot drie keer toe de tegenstelling: Hier op aarde als zo ook in de hemelen.

Mijn gebed: Here, vaak wil ik mijn hoofd van schaamte onder mijn kussen verbergen. Van schaamte, van besef van zonde, van het zitten op mijn eigen troon, van opstandigheid en de bewustwording daarvan. Een ander zal zeggen dat dit wel meevalt in mijn leven, maar U kent mij en doorgrond mij. U kent mij op al mijn wegen en dan kruip ik het liefst in een hoekje weg, buiten het gezichtsveld, maar dan komt U ieder keer naar mij toe en roept mij bij mijn naam en vraagt mij los te laten, te belijden en vergeving te ontvangen door Uw kostbare offer aan het kruis.Het te begrijpen is mij te wonderbaar Heer, zoals de psalmist het zegt. Geloofd is Uw naam tot in alle eeuwigheden. Amen

Klaas Roorda | 18 januari 2013 | 09:20 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.