Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 1:16

Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.

-- Romeinen 1:16

4 reacties op de tekst van maandag 21 januari 2013 – Romeinen 1:16

-knip-

Ed | 21 januari 2013 | 08:06 | 6a98a6

Kerntekst: Rom 1:16: Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken

Lezen: Rom.1:16-17

Paraphrase der Heilige schrift door C.Vonk: Als we de Romeinenbrief lezen, zien we de wet regelmatig in beeld komen, maar Paulus heeft als leraar ook voor zijn bekering veel met de wet te maken gehad. Van jongs af aan was Paulus natuurlijk gewend aan het spraakgebruik der Joden, bij wie de wet betekende: de Thora, de 5 boeken van Mozes. soms duidt Paulus er het geheel van de schaduwachtige bevelen en inzettingen Gods onder de oude bedeling mee aan, vaak is het praktisch, het oude testament, het Woord Gods, de Bijbel van die dagen (Ps.1, 19, 119) waar wet ook deze beteknis heeft: Het Woord van god, dat wijsheid leert en dat het hart bekeert. De Pharizeeën hadden echter van deze Wet van God , welke de Here uit genade aan Israël had gegeven, door hun opvattingen gemaakt tot een soort reglementenboek, door stipte onderhouding waarvan zij zich gerechtigheid voor God meenden te kunnen verwerven.

Het vers zelf: Of ik dus zo lang wegbleef, omdat ik soms ergens bang voor was? Bijv. voor Rome, Rome die grote stad, die wereldstad, met haar talrijke en zo gemengde bevolking. Ik schaam mij het evangelie niet, ook te Rome niet. Integendeel, daar moest ik juist mee naar Rome. Omdat het evangelie een kracht is, waarmee God in deze tijd juist allereerst komt tot dié mensen, van wie Rome als hoofdstad van het rijk een staalkaart biedt. God komt met het evangelie niet alleen tot het joodse volk, maar tot heel onze hedendaagse zogenaamde beschaafde wereld om hen allen, zonder onderscheid van wie of wat ze zijn, nog door het geloof te redden van het verderf.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.J.A.C. van Leeuwen en Dr. D.Jacobs:
De verzen 16 en 17 bevatten het eigenlijke thema van de brief. Zij tekenen in enkele lijnen de aard van het evangelie. Men kan zeggen dat de hier kort omschreven stelling in het vervolg van de brief wordt toegelicht.

Het evangelie is een kracht Gods. Het is een Woord van Godswege, op last van God gesproken door de heraut (omroeper / bekendmaker), Daarom is het waarachtig levend en leven-wekkend, vergezeld door de werking van de H.G. Wat de Heer spreekt is geen ijdel of dood woord. Hetgeen Hij door zijn herauten zegt:”Keert niet ledig weer”. (Jes. 55:11)Het is bedoeld voor IEDER die gelooft. Alle onderscheid wordt hiermee weggenomen. Welk onderscheid sommigen meenden te moeten maken, was bij de apostel, maar al te goed bekend. De bittere strijd tegen hen, die aan de gelovigen uit de heidenen de onderhouding van de Joodse wetten wilden opleggen, was nog niet vele jaren geleden gestreden. Daarom ook hier het woord voor “ieder“, die gelooft, en de toelichting hiervan:”zowel in de eerste plaats de Jood, als voor de Griek. In deze enkele woorden wordt de betekenis en het voorrecht van Israël erkend, en tegelijk uitgesproken, dat het heil ook voor de buitenwereld is, aan welke het evangelie wordt gebracht.

Daar in het verdere van deze brief beide gedachten breder worden ontwikkeld, kunnen we hier met deze enkele opmerking volstaan.

Mijn conclusie:
Hoe mooi verwoord Paulus hier de bevoorrechte positie van Israël, de afwijzing en daarna, de mogelijkheid voor andere volken, om op gelijkwaardige wijze te delen in dit evangelie tot behoud van een ieder. Prachtig toch! Iedereen gelijk behandeld. We hebben in ons leven beste vrienden en we hebben vrienden. Er is onderscheid, maar ze zijn beide vrienden en ze hoeven zich niet achtergesteld te voelen. Het is nu eenmaal zo. Toch zijn beste vrienden en beste vrienden niet minder of meer ten opzichte van elkaar.

Mijn gebed: Vader, ik dank u voor Uw genade, Dank u dat U van ons allen houdt en het leven van Uw zoon hebt gegeven opdat we vrijgekocht mogen worden uit de klauwen van de boze. Help ons om geen onderscheid te maken tussen mensen, en dan bid ik dit eerst voor mezelf. Vul me met Uw Geest, opdat ik de mensen mag zien door Uw ogen. Amen

Klaas Roorda | 21 januari 2013 | 08:35 | d559f3

Lied

Amen,amen,amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen,God,Uw naam ter eer!

Uit: Liedboek voor de kerken 1973,Gezang 456 vers 3

In Christ

JB | 21 januari 2013 | 14:43 | 85ef77

De joden hadden het voorrecht om het evangelie als eerste te horen.
Maar sinds het volbrachte werk van Jezus!!! aan het kruis,is nog Jood nog Griek verschillend.
We zijn ALLEN kinderen Gods.Nu woont Zijn Heilige Geest in Al ZIJN kinderen.Zie de eerste gemeenten.
Geent op de edele olijf.God trekt geen kinderen voor.
en in DEZE tijd is er geen onderscheid meer tussen Jood of Griek,slaaf of heer, man of vrouw.enkel tussen gelovige en ongelovige.Lees alle verhalen maar na NA de uitstorting v d Heilige Geest.HIj geeft Zijn HG ruimschoots aan alle vlees.
En iedereen mag zo’n gelovige worden. Wat een grote Liefde.

wil | 21 januari 2013 | 18:17 | c14db0

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.