Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Filippenzen 2:1-2

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

-- Filippenzen 2:1-2

Eén reactie op de tekst van dinsdag 22 januari 2013 – Filippenzen 2:1-2

Kerntekst: Fil. 2:1-2: Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

Lezen: Fil.2:1-4

Paraphrase der Heilige schrift door J.Los: Philippi is één van de eerste plaatsen in Europa geweest, waar de kerk des Heren werd geplant. Het verhaal daarvan vinden we in Handelingen 16. Het is welbekend. We hoeven slechts te denken aan de namen van Lydia en de stokbewaarder.

Van het begin af aan heeft de gemeente te Phillipi zich nauw verbonden gevoeld aan de apostel Paulus. Hoewel haar financiële kracht gering was, zond zij Paulus herhaalde malen geld voor zijn levensonderhoud, opdat hij maar al zijn tijd zou kunnen besteden aan de verbreiding van het evangelie. Dat ook de apostel van zijn kant de Philipenzen zeer genegen was, blijkt wel uit deze zendbrief.

De tekst zelf: Als titel voor dit stuk van de Philipenzenbrief zouden we kunnen meegeven: Het voorbeeld van Christus. Het moet mij van het hart, dat de onenigheid in uw midden mij zorgen baart. Hoe zult gij ooit stand kunnen houden tegen de vijandschap en vervolging van de wereld, wanneer gij uw eigen kracht verbrokkelt door tweedracht. Ik doe daarom een dringend beroep op u. Ik weet zeker dat het niet tevergeefs zal zijn. wanneer ge deel aan de Christus hebt, zal een vermaning in Zijn naam niet zonder enige uitwerking zijn. Wanneer gij door heilige liefde aan God en Zijn volk verbonden zijt, zal een aansporing in naam der liefde niet zonder enig gevolg zijn, Wanneer gij gemeenschap hebt met de Geest. Die al gods volk samenbindt tot één lichaam, zal een beroep op de gemeenschap niet geheel tevergeefs zijn. Wanneer de barmhartigheid en ontferming van Christus in u woont, zal een beroep daarop u niet geheel onbewogen laten. Dat alles is toch zonder enige twijfel. Laat de beker van mijn vreugde vol worden doordat gij niet meer de één dit en de ander dat najaagt, wat vanzelf wrijvingen en verdeeldheid ten gevolge heeft, maar doordat gij allen uw denken en zinnen op één voorwerp gaat richten. Dat is de ware eensgezindheid. En deze zal bij u opbloeien, wanneer bij allen de liefde maar evenzeer tot Christus uitgaat en gij al uw zinnen op één punt richt:”Op Christus alleen”.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr.S. Greijdanus:
Op zeer dringende wijze vermaant de apostel hier tot eenheid van denken en zoeken. Daar was bij de Philipenzische gelovigen blijkbaar gemis van innerlijke samenbinding en onderlinge liefde. Dat stond hiermee in verband, en kwam daaruit voort dat zij niet genoegzaam de zin van Christus over zich lieten heersten Die
Zichzelf opofferde tot redding en heil van de verlorene, maar dat ieder eigen grootheid, eer en voordeel beoogde. Met alle heilige aandrang, waarbij hij ook hun aller liefde tot hem zoekt te doen medewerken, tracht hij hun verkeerdheid te doen afleggen en wekt hij hen op tot de rechte onderlinge gezindheid, samenwerking, eenheid.

Mijn conclusie: “I plead guilty”was mijn eerste gedachte hier. Ik maak me ook schuldig aan dit “strafbare” feit.
Uiteindelijk ben ik niet belangrijk in de zin van wat ik doe, maar is het alleen belangrijk wat Christus doet door mij en wil doen door mij. Daarmee ben ik één met mijn broeders en zuster. Ga ik op zoek naar erkenning op eigen eer, dan creëer ik weer een eilandje en de wereldzee zit er al vol mee.

Mijn gebed: Lieve Heer en Heiland, leer mij uw weg te zoeken en vasthouden, zodat ik weet hierin verbonden te zijn met de broeders en zusters om mij heen. Vergeef me mijn eigen werken en reinig me door Uw bloed. Leid me door Uw Geest en gebruik me op de juiste wijze in Uw koninkrijk. Amen

Klaas Roorda | 22 januari 2013 | 07:41 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.