Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Kolossenzen 2:9-10

Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.

-- Kolossenzen 2:9-10

Eén reactie op de tekst van vrijdag 25 januari 2013 – Kolossenzen 2:9-10

Kerntekst: Kolossenzen 2:9-10: Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld

Lezen: Coll. 2:4-15

Paraphrase der Heilige schrift door Jac Jonker: Laat u nu dus niet verleiden, want alleen in Christus, onze nu verheerlijkte Heiland, heeft God een volledige openbaring van Zichzelf in stoffelijke vorm gegeven. Trouwens, het is ook overbodig, dat gij nog door allerlei praktijken zoudt worden opgevoerd tot de volmaaktheid van het heil, want in Christus, uw Middelaar, zijt gij volmaakten. Ja, wat zeg ik, het is een smaad voor Christus, te menen, dat gij naast Hem nog iets tot uw heil zoudt nodig hebben. Hij is het Hoofd van alle macht en gezag in de schepping, zodat niemand van enig schepsel iets behoeft te verwachten tot zijn zaligheid of te vrezen tot zijn verderf.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. J.A.C. van Leeuwen:
Van het persoonlijk. dat echter blijkens de verklaring gezegd werd met het oog op de apostolische taak, in dit schrijven aan de Colossenzen verricht, komt Paulus nu tot het zakelijke, de waarschuwing tegen dwaalleer, en de bestrijding hiervan door de aanwijzing van de betekenis van Christus, in wie alle volheid is, en in ie de gelovige volmaakt is.

Het vers zelf: Ook hier neemt de apostel een bij de dwaalleer gangbare uitdrukking “volheid”over, om te bestrijden en recht te zetten, wat zij hierover meenden te moeten leren (1:19). De hele volheid van God is geopenbaard in Hem, In Hem woont zij, als in een tempel heeft zij in Hem haar intrek genomen; in Hem woont zij “lichamelijk”, hetgeen sommigen verstaan als=in een lichaam, hierbij denkend aan het in de hemel verheerlijkte lichaam van Christus . De in het oorspronkelijke gebruikte uitdrukking doet ons echter kiezen voor de opvatting dat :lichamelijk = wezenlijk is: In Christus. in het vlees verschenen, en verheerlijkt, is de Goddelijke natuur in al haar volheid, wezenlijk. “Veelmaal en op velerlei wijze”heeft God Zich vroeger geopenbaard. (Hebr. 1:1; in Christus volkomen en ten volle. Hiermede wordt dus opnieuw de dwaasheid teruggewezen van iedere leer, die buiten Hem iets wil zoeken tot aanvulling of volmaking van het heil.

Deze kernachtige en veelbetekenende omschrijving van wat in Christus is geschonken, leidt dan ook geheel natuurlijk tot een aanwijzing van volheid, die de gelovigen in Hem hebben, en dus op geen andere weg, met welke aannemelijke redeneringen ook aanbevolen, behoeven te zoeken; en gij zijt in Hem volmaakten: Van die volheid des heils, de vol-making der gelovigen, hadden de dwaalleraren de mond vol. De apostel weerspreekt de gedachte nog de noodzaak, dat de gelovigen tot de volheid voortgaan, doch wel zegt hij, en hierin ligt ongetwijfeld weer een terugwijzen van de dwaalleer, dat zij in Hem d.i. in Christus, volmaakten, tot de volheid gebrachten zijn. Wat de dwaalleer hun belooft, als bereikbaar langs een moeilijke weg van ascese ( is het streven naar of het beoefenen van een reine levenswandel door de eigen hartstochten en begeerten te beteugelen en zelftucht toe te passen. Ascese kan gepaard gaan met ->zelfkastijding. Ascese was van oorsprong de training van atleten.) en ceremoniën, hebben zij, zegt Paulus, in Christus ( Ef. 3:9 ; 4:13)

Hij is het Hoofd van alle macht en gezag: Hierin ligt de reden en verklaring van het onmiddellijk voorafgaande; welke macht en gezag men zich moge denken. Hij staat boven hen: Zij bezitten geen macht, die zou moeten bezworen worden door ascese of wat dan ook.Hun tussenkomst heeft geen gelovige nodig en dwaas is het streven , hun vermeende invloed te willen breken. Christus is het Hoofd, bij Hem is alle macht en zeggenschap. Reeds in 1:16 was de verhouding van de Zoon tot al het geschapene aangewezen, en in 1:18 aangeduid wat hieruit voortvloeit voor zijn lichaam, de kerk. Nu wordt deze laatste gedachte weer opgevat en breder uitgewerkt, opdat de gelovigen zullen verstaan hoe zij in Christus bevrijd zijn van alle macht, die hun zou kunnen bedreigen. Niets in de stoffelijke wereld is buiten Hem om van betekenis voor het hei of voor het bereiken van de volheid hier van.

Mijn conclusie:
Er is niets wat nog toegevoegd kan worden aan de volmaking. De volheid is in Hem en elke persoon of groep die dit niet erkent, bevindt zich op een dwaalweg. De weg naar een dwaalweg toe is vaak niet makkelijk te herkennen, tenzij men in het Woord blijft. ER KAN NIKS TOEGEVOEGD WORDEN, dus als iemand aangeeft dat afwijkt hiervan, weerleg het met de boodschap van het Woord.

Mijn gebed:
Mijn Heer en Heiland, help me om Uw stem te verstaan. Help me om U te prijzen en loven voor wat U heeft gedaan en tot in volheid heeft volbracht. U zij alle lof, eer aanbidding en kracht en macht , tot in alle eeuwigheden. Amen.

Klaas Roorda | 25 januari 2013 | 07:54 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.