Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jeremia 31:13

Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.

-- Jeremia 31:13

2 reacties op de tekst van zaterdag 26 januari 2013 – Jeremia 31:13

-knip-

Ed | 26 januari 2013 | 10:24 | 6a98a6

Kerntekst: Jer. 31:13: Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee. Hun rouw verander ik in vreugde, ik troost hen, hun verdriet vergeten zij.

Lezen:

Paraphrase der Heilige schrift door Dr. A. de Bondt: De droefheid zal ik wegnemen uit hun midden en met waarachtige levensvreugde zal Ik hen allen overgieten. Die blijdschap zal zich openbaren in de vrolijke reidansen, waar jongens en meisjes aan deelnemen, maar waarin niet minder de ouderen en grijsaards zich verlustigen.

In plaats van rouw geef Ik diepe levensblijheid.

In plaats van benauwdheid en verdrukking: verademing en opleving.

Ik zal ze troosten door hen allen mijn sterkende gemeenschap te doen gevoelen.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. G. Ch. Aalders:

Door de inleiding 30:1-4 worden de hoofdstukken 30 en 31 van meet af gekenschetst als een , althans tot op zekere hoogte, formele en zakelijke eenheid. Immers blijkens vers 4 zijn de vanaf vers 5 volgende woorden de inhoud van de naar het goddelijk bevel in vers 2 vervaardigde schriftuur. En daar vóór 32:1 geen nieuwe duidelijke incisie valt op te merken, moet worden aangenomen, dat deze schriftuur zich uitstrekt tot aan het slot van hoofdstuk 31.

Het hier volgende stuk (7-14) verplaatst ons ook naar het tijdstip van Israëls toekomend herstel. Het begint met een opwekking – de aanvankelijk niet nader geadresseerd is – maar blijkens vers 10 moet gedacht worden als heel de volkenwereld gericht, om zich te verblijden over het heil van Jakob en roemend te gewagen van de door de Here bewerkte verlossing van zijn volk Israël . Israël wordt dan genoemd het hoofd der volken, een benaming welke herinnert aan Amos 6:1: waar het de “eersteling”der volken”wordt geheten.Dit geschiedt om de bijzondere plaats welke Israël in het geheel der volken als het van God uitverkoren volk inneemt ( Deut. 7:6 ; 26:19 ; 19:2)

Na de opwekking tot vreugdebetoon aan de volken komt dan de profetie van de wederkeer. De Heer zelf spreekt, en verkondigt hoe Hij zijn volk terugbrengt.

Vervolgens worden de volken opnieuw opgewekt om het woord van de Heer te horen en het zo ver mogelijk over de wereld te verbreiden.

Hij zegent hen met overvloed en de jongedochters zullen hun vreugde betonen door een reidans met de bijval van de jongelingen en grijsaards,

Mijn conclusie:
Hoe groot is de vreugde als, mensen, die afgedwaald zijn, opnieuw de genade van de Here zien en aannemen en teruggebracht worden in het beloofde land. De vreugde en blijdschap ervaren van de zegen die God geeft.

Mjn gebed: Heer, vandaag wil ik bidden voor de kinderen, die neigen hun eigen weg te gaan of dit reeds doen. Bescherm hen speciaal en breng ze terug bij de kudde, zodat ze de vreugde van de reidans mogen ervaren. Amen

Klaas Roorda | 26 januari 2013 | 10:39 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.