Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Efeziers 2:4-6

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus.

-- Efeziers 2:4-6

2 reacties op de tekst van maandag 28 januari 2013 – Efeziers 2:4-6

-knip-

Ed | 28 januari 2013 | 06:45 | 6a98a6

Kerntekst: Efeziers 2:4-6: Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus

Lezen: Ef.2:4-10

Paraphrase der Heilige schrift door J.Smelik: En hoe meer wij dat bedenken, met des te blijder dank en grenzeloze verbazing moet nu ons leven één grote lofzegging zijn tot Hem. Die Zich in onnaspeurlijke genade over ons ontfermd heeft; onze God! In plaats immers van ons te haten, heeft Hij ons liefgehad! Nergens anders hadden we recht op, dan dat Hij ons verdoemde, in Zijn heilige afschuw van onze ongerechtigheden. Maar neen, daar was vergeving en verlossing bij Hém. Want het heeft Hem behaagd al de machten van Zijn soevereine macht op ons te zetten. Ontroerend, op óns, die toch in Gods oog neits anders dan geestelijke lijken waren, dood vanwege onze zonden en misdaden. hij heeft ons hetzelfde geschonken als aan onze Heer Jezus Christus. Dat is een weelde, om bijna onder te bezwijken, nietwaar? Maar dat is dan ook de rijkdom van het verbond: Wat Hij aan Christus geeft, de tweede Adam, dat schenkt Hij evenzeer aan ons allen, die in Hem geloven. Daar mogen we ons zelf geen ogenblik op verheffen – ge zijt immers slechts uit genade behouden! Maar dat Hij Zijn heilig Kind Jezus levend heeft gemaakt, dat geldt nu ook ons. Wij waren doden, maar met Christus zijn wij weer levend gemaakt. En die gelijkmaking aan Zijn leven is een kracht, welke dagelijks in ons leven werkt: Met Hem worden wij opgewekt tot een nieuw bestaan, waarin we niet meer de zonde dienen, maar lust en liefde hebben tot alle gerechtigheid. Het is nóg heerlijker! Is onze Heiland opgevaren naar de hemelen? Leeft Hij in de glorie van het nieuwe paradijs? Maar wij zijn in Hem begrepen, Toen hij opstond uit de dood, stonden wij in Hem op uit de dood. Toen Hij opvoer naar Jerusalem, dat boven is, voeren wij daarheen in Hem op. Ge leeft op aarde, zeker – maar ge zijt hemelburgers, uw burgerrecht ligt in de heilige stad, waar God woont bij Zijn volk.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. S. Greijdanus: Zullen de gelovigen God recht prijzen voor de heerlijkheid Zijner deugden, in het verlossingswerk in Christus geopenbaard 1:3-14, dan hebben zij niet alleen nodig, met een helder geestelijk oog, 1:15-18a, de Here Jezus Christus te zien in Zijn hoogheid en majesteit, zoals Hij nu, op de hemelse troon naast Zijn Vader gezeten, alle dingen regeert, 1:19-23, en waaruit afgeleid kan worden, welke hoop voor ons is weggelegd is, 1:18bc, maar dan moeten zij ook goed voor ogen houden, hoe schuldig en verdorven en verloren zij tevoren waren. en daarom gaat de apostel hen u daarop wijzen. Tegen het duister van die nacht van ellende en verderf, steekt het licht van Gods ontferming, 2:4, en van de Zon der gerechtigheid, en van de verlossing door Gods genade in de Here Jezus Christus gegeven, te glansrijker af.

Nu, in deze tijd, van de zondeval in het paradijs, Gen. 3, tot aan de oordeelsdag, heerst de zonde in deze wereld. De ongerechtigheid heeft hier de overhand en de mensen wereld, die van god is, en Zijn Christus en zijn dienst niet weten wil, leeft daarin naar Zijn goeddunken. Daar deden de geadresseerden, van deze brief, ook volop in mee. Maar God, i.p.v. ons overeenkomstig dat geheel verdorven en volstrekt schuldig bestaan door Zijn toorn te vernielen, en Die, d.i. omdat Hij of daar Hij, rijk is in barmhartigheid, zodat Hij zich om ons ontfermde en ons begenadigde en uitredden en reinigen en verheerlijken wilde, maar daartoe groot van erbarming zijn moest, zo snood en verfoeilijk en vloekwaardig waren wij, en Die, dat alleen heeft kunnen doen, omdat Hij rijk, onpeilbaar diep in barmhartigheid is, heeft ons vanwege Zijn grote, letterlijk: vele, liefde, waarmede Hij ons heeft willen liefhebben, levend gemaakt met Christus.

Mijn conclusie:
Het contrast tussen ons zondig zijn en dood zijn en deel uit te maken van een zondige wereld die geniet van het doen van ongerechtigheid, heeft God ons levend gemaakt en schetst hier het contrast tussen deze twee “werelden” uitzonderlijk diepgaand. Er is een kloof tussen Zijn wereld en de wereld van de zonde en ongerechtigheid die in handen is van de duivel tot een beschikter tijd.

Mjn gebed:
Heer, in deze tijd, waarin zonde wordt goed gepraat en waarin Christenen die Uw boodschap uitdragen, de echte boodschap, worden gekleineerd en vervolgd, zelfs in het rijke westen, hebben we U nodig om het licht te blijven zien.Als ik naar mensen luister en dingen lees, dan mis ik steeds meer uw diepe boodschap en enige weg die ons bij de Vader brengt. Het offer aan het kruis. Heer, leidt ons door de H.G. op uw zuivere weg en laat ons beseffen wie we zijn en waar we zonder U zouden zijn, zodat we trouw blijven aan U. Amen

Klaas Roorda | 28 januari 2013 | 08:23 | d559f3

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.