Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Timoteus 2:1

Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.

-- 2 Timoteus 2:1

4 reacties op de tekst van zaterdag 02 februari 2013 – 2 Timoteus 2:1

-knip-

Ed | 2 februari 2013 | 08:21 | 6a98a6

Kerntekst 2Tim.2:1: Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus

Lezen: 2Tim.2:1-13

Paraphrase der Heilige schrift door J. van Dijk: Zelfs bij oppervlakkige lezing is te merken dat het geschrift, dat bij ons bekend is als de tweede brief aan Timotheus, uit een heel andere periode van zijn leven stamt dan de eerste brief aan zijn”geliefde” zoon. De laatste is vol van verachtend uitzien naar een aanstaande bevrijding. De eerste brief bevat een werkplan voor een nieuwe periode van zendingsarbeid, de tweede gaat er van uit dat de afsluiting van het werk hier op aarde is gekomen.

De tekst zelf: Sterk uzelf dan, mijn kind, in de genade die in Christus Jezus is, Welke vader wil een achterlijke zoon? En zorg jij op jouw beurt, dat het pand doorgegeven wordt.

Korte verklaring der Heilige schrift door:Dr. C. Bouma: Na de verschillende voorbeelden, in de eerdere verzen 11-18, keert Paulus zich nu tot Timotheus, met een vermanend woord. Nu komt weer wat Timotheus zelf moet doen. De gedachten in 1:6-11 uitgesproken, worden nu weer gebonden op zijn hart. Ingeleid door de ter aanspraak: “Mijn kind” , waardoor des te sterker de nu volgende vermaning Timotheus op het hart gebonden wordt. “Wees sterk”, de positieve boodschap van het niet laf en bang zijn. 1:7: En niet een inhoudsloze aansporing aan de bange om anders te worden, maar de vermaning aan iemand, die over grote krachten heeft te beschikken, om die te gebruiken. Timotheus is ten onrechte versaagd, want hij heeft de beschikking over de krachtbron: “Weest sterk in de genade, die in Christus Jezus is.” Genade wordt hier niet naar haar vergevende , maar naar haar gevende zijde gezien. Ze is de volheid van het heil, dat in Christus Jezus als de bron besloten is (Joh.1:14) en aan de gemeente steeds gegeven wordt door de H.G. 1:1. En Timotheus en elke gelovige wordt sterk door te leven in de gemeenschap met die genade, en dus met de Christus wiens genade, de fontein, uit wien ze gegeven wordt. Joh. 1:16

Overige commentaren: John Stott: Het eerste hoofdstuk eindigt met de droevige verwijzingen van Paulus naar de grote afval onder de christenen in de romeinse provincie Asia (1:15) Nu dringt hij er bij Timotheus op aan in deze algemene afval stand te houden. Uitgerekend hij, de bedeesde Timotheus wordt door Paulus opgeroepen krachtig te zijn.

Het geloof was aan Paulus toevertrouwd (1:12) d.m.v. een pand.
Hetgeen Christus aan Paulus had toevertrouwd, vertrouwde hij nu toe aan Timotheus, waardoo “mijn pand”, “uw pand “wordt. (Het goede dat u wordt toevertrouwd -vers 14) Dit pand is de “gezonde”boodschap die Timotheus heeft doorgekregen via Paulus, die ze op zijn beurt heeft doorgekregen via Christus.
Timotheus moet deze woorden weer toevertrouwen aan “vertrouwde mensen”, die ondanks de grote afval in Asia nog zijn overgebleven.
Deze “vertrouwden”moet niet alleen deze eiend=schap bezitten, maar het ook op hun beurt weer door kunnen geven en bekwaam hier in zijn.

Overige commentaren: E.L.Smelik: Gedurende lange tijd is Paulus degene geweest naar wie men zich wendde, bij het verkondigen van de ware boodschap. Nu echter geeft Paulus het stokje door aan Timotheus, zodat hij de traditie van het doorgeven, in stand kan houden en op een zuivere wijze kan behouden.

Mijn conclusie: Hoe belangrijk is het zuiver woord geweest in ons leven. Tweeduizend jaar zijn verstreken sinds de eerste opleveringen van het N.T. en duizenden jaren t.a.v. het O. T. God heeft Zijn Woord bewaakt en mensen gebruikt om zijn Woord zuiver te houden. Dit is een oproep aan een ieder die zich aangesproken voelt om zich (nog) meer uit te strekken naar dit zuivere woord. Net als in de tijd van het afval in Asia volgens de brief aan Timotheus, zien we nu ook steeds meer afval in de kerken om ons heen . Het is triest om te zien, maar als we niet dicht bij het Woord blijven, ook niet zichtbaar en merkbaar en voordat we het weten, zijn we zelf het spoor bijster, want de tijd is snel en de verleidingskunsten van de satan zitten goed in elkaar. Hoe mooi klinken de verhalen niet van de verschillende “welvaartskerken” en “al die genezingen” en boodschappen van:” Alles komt goed”. Natuurlijk kan God genezen, en rijkdom geven en natuurlijk komt “alles goed”, maar wel op Zijn manier en Zijn tijd en niet hier en nu en als we het claimen. Ja we mogen het wel claimen en uitspreken, dat is goed, maar niet met als beweegreden dat het dan ook gelijk gebeurt, zoals dit (helaas) door velen gepredikt wordt. Er zal genezing voor een ieder zijn, een behouden aankomst, maar onze basis moet zijn de absolute boodschap van genade en behoud: Het offer van onze Heer en het verlossende werk en niets meer dan dat.
Mijn gebed: Heer, dank U voor Uw Woord, dat stand heeft gehouden dwars door alles heen. Dank U voor uw verlossende werk aan het kruis en de zekerheid dat daar onze genade ligt en er niets meer nodig is dan dat. Heer, ik wil bidden voor al die mensen, die in kerken zitten waar Uw zuivere Woord niet gesproken wordt en wil uw genade vragen en werking van uw H.G. om deze mensen Uw waarheid te laten zien.Ik bid dit om Jezus wil, amen

Klaas Roorda | 2 februari 2013 | 09:57 | d559f3

Broeder Ed

We zijn toch geestelijke broeders van elkaar,
omdat we samen één geestelijke vader hebben?
1Kor. 8,6
wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

Is het nIet broeder Ed?!
Iedereen een fijn weekend toegewenst

Wolf | 2 februari 2013 | 13:03 | f3f8ea

-knip-

Ed | 4 februari 2013 | 06:42 | 6a98a6

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.