Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

2 Korintiers 4:6

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

-- 2 Korintiers 4:6

4 reacties op de tekst van zondag 03 februari 2013 – 2 Korintiers 4:6

Kerntekst: 2 Kor. 4:6: De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus

Lezen: 2Kor. 4:1-6

Paraphrase der Heilige schrift door C.Vonk: Omdat het Gode heeft behaagt mij die Jezus te leren kennen. en dat heeft in mijn leven een enorme verandering teweeg gebracht, van duisternis tot licht. Want dezelfde almachtige God, die eenmaal bij de schepping der wereld de duisternis verdreef door te spreken:”Daar zij licht!” heeft ook in mijn hart het licht laten schijnen en heeft mij daardoor willen verlichten en mij kennis geschonken van Zijn Goddelijke heerlijkheid. Dat deed Hij door mij het gelaat te doen zien van Één, Die nog heel wat meer is dan Mozes met zijn blinkend aangezicht. Dat deed Hij door mij het aangezicht te laten aanschouwen van Christus. N.B. Het zal nauwelijks nodig zijn er op te wijzen, dat de apostel hier door al zulke woorden als: licht, verlichting, schijnen, heerlijkheid Gods en aangezicht zinspeelt op hetgeen hij in het voorafgaande geschreven heeft over de dienst van Mozes. Voor de Joodse dwepers met “Mozes” onder de Christenen waren deze woorden, die ons, hoewel niet uitdrukkelijk, herinneren aan Damascus, waarlijk verpletterend.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. F.W. Grosheide: Het slot van dit gedeelte geeft een uitspraak, waarin de apostel min of meer samenvattend spreekt over het karakter van zijn ambtelijk werk. Ook dit vers is een reden, maar één die veel verder teruggaat dan die van vers 5 en in het algemeen zegt, waarom Paulus kan en moet prediken, als hij doet. We worden gebracht naar de schepping. god heeft eerst den chaos geschapen en toen op de eerste dag het licht doen voortkomen. Uit de duisternis scheen het licht . Hetzelfde karakter als deze scheppingsdaad draagt de daad die God doet aan Zijn volk, als Hij herschept, wederbaart, tot bekering brengt, uit de duisternis leidt tot het licht. In het hart van de zondaar is het donker, alles verandert, als God er in schijnt. De volgende uitdrukking is met zijn vele tweede naamvallen een echte Paulinistische. Hoofdbegrip is weer de uitstralende heerlijkheid Gods, waarover in dit Schriftgedeelte zo veel wordt gehandeld. Van die heerlijkheid Gods is er kennis, God openbaart haar. Zij kan wel niet in haar wezen worden verstaan, gezien worden, zoals zij is, maar de Here geeft er toch ware kennis van, met name ook door de prediking der apostelen. . Welnu, die kennis brengt licht in de duistere harten, zij verlicht ze door haar straling. god schijnt in de harten om die te verlichten met de kennis van zijn heerlijkheid. Gods schijnen bestaat in dat verlichten. de uitdrukking in het aangezicht van Christus, die te vergelijken is met beeld Gods (vers 4) , brengt ons weer terug naar Mozes. Mozes kan aan Israël de heerlijkheid Gods niet openbaren, omdat Israël die niet kan verdragen. Christus aangezicht mogen we aanschouwen en zó de Vader kennen. Door Christus komen we tot kennis van de heerlijkheid Gods. God, die een ontoegankelijk licht bewoont, openbaart zich aan ons in Christus.

Overige commentaren: Door Ds. M.R. van den Berg:
God is de Koning van het licht en de god van deze eeuw is als de dood voor dit licht. De duivel is immers de koning van de duisternis. Paulus roept ons dus op dit koninkrijk van het licht te blijven proclameren, zelfs als het duister om ons heen is en met het licht niet accepteert.

Overige commentaren door: Dr. J.Hoek en Dr. N.J.Hommes: Dit is enerzijds een samenvattend oordeel over zijn ambtsbekwaamheid. Het wonder der herschepping en vernieuwing van een duister chaotisch mensenhart wordt vergeleken bij de schepping van orde en licht uit chaos en duisternis. Paulus hart was duister. god sprak:”Er zij licht” Nu straalt het van licht en kan het andere harten verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods In het aangezicht van Jezus Christus is mogelijk toespeling op Mozes aangezicht. Wat Mozes niet kon: De heerlijkheid Gods openbaren, dat doet Jezus Christus voor zondaren.

Mijn conclusie: Als je zo de verschillende commentaren leest vallen enkele zaken op voor mij.

De chaos bij aanvang van de schepping en de chaos in ons eigen leven bij aanvang van ons leven als kind van Hem.
Zoals de Joodse christenen dweepten met Mozes, zo dwepen velen onder ons, met allerlei leraren, predikanten, profeten of genezers. Daarmee wil ik geen oordeel uitspreken over goed of fout, maar wel dat Hij centraal staat en niet hetgeen een bovengenoemd persoon predikt, zegt of doet. Als ik zo op Facebook kijk wordt er heel wat gedweept, sorry dat ik het zeggen moet.
Ook laat God het licht zien door ons heen, en dit kan pas geschieden als we toestaan dat alle hoeken van ons hart worden verlicht.

Mijn gebed: Lieve Heer, als ik zo Uw Woord lees en bestudeer, ben ik dankbaar dat U zo persoonlijk spreekt tot mij, maar zeker weten ook tot de harten van de genen die dit ook lezen. Het moeilijkste voor ons mens is om U 100% het roer in handen te geven en toch is dat hetgeen wat u uiteindelijk, voor ons eigen bestwil, van ons vraagt. Geeft ons de kracht daarvoor, tot verheerlijking van Uw naam.

Amen

,

Klaas Roorda | 3 februari 2013 | 11:18 | d559f3

De God die heeft gezegd: ‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’ heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. — 2 Korintiers 4:6
Heeeerlijk ja ook in mij! AMEN

freedy | 5 februari 2013 | 22:48 | c14db0

Na dit gelezen te hebben ben ik nog meer ontroerd dat dit mijn belijdenistekst mocht wezen . Afgelopen pinksteren 2016

elly | 27 mei 2016 | 18:06 | ca0203

Wat een schitterend geschenk voor je elly!

Als je Yeshua-Jesus , Het Licht van de wereld volgt,
loop je nooit meer in de duisternis,
maar heb je Licht Dat Leven geeft.

Johannes 8 vers 12

A-Dieu!

(tot G’D of ga met G’D!)

lam | 28 mei 2016 | 10:47 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.