Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Korintiers 10:13

U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

-- 1 Korintiers 10:13

4 reacties op de tekst van donderdag 14 februari 2013 – 1 Korintiers 10:13

Kerntekst:1 Kor. 10:13:
Geen bovenmenselijke verzoeking heeft u aangegrepen. God is getrouw, die niet zal toelaten, dat ge verzocht wordt boven uw vermogen, maar met de verzoeking, zal Hij ook de uitkomst brengen, zodat ge de verzoeking kunt doorstaan.

Lezen: 1Kor. 10:1-13

Inleiding:
een ogenblik zou men denken, dat Paulus een geheel ander onderwerp gaat behandelen. Het plechtig- zware in vers 1: ik wil niet dat u onbekend blijft doet denken aan een nieuw begin. Toch blijkt uit hoofdstuk 10 zelf, dat dit niet het geval kan zijn. Nog steeds spreekt Paulus over het eten van offervlees. Evenwel niet slechts de aanvang van het hoofdstuk, ook het vervolg geeft moeilijkheden. Terwijl Paulus tot dusver het standpunt verdedigde, dat het eten van offervlees niet zondig was op zichzelf, maar moest worden nagelaten ter wille van de broeder, schijnt hij nu de lijnen wel strakker aan te trekken, want het : ontvlucht de afgoderij betekent: “Eet nooit offervlees”. De verklaring van deze moeilijkheid is daarin te zoeken, dat Paulus nu vooral de zwakkeren aanspreekt. Mensen voor wie het zonde was, offervlees te eten en die het om welke oorzaak dan ook, toch deden , maakten zich schuldig aan afgoderij.

Reeds bij het begin van dit pericoopje wezen we op het overgangskarakter . Nu zij nog opgemerkt, dat we hier weer een merkwaardige wijze van betoog hebben. Om de Korinthiërs te vermanen spreekt de apostel heel in het algemeen over de betekenis van de geschiedenis van Israël en leert daardoor de waarde van het Oude Testament zien voor alle tijden.

Korte verklaring der Heilige schrift door Dr. F.W. Grosheide: De waarschuwing van vers 12 kon schrik aanjagen. Dat bedoelt ze ook tot op zekere hoogte. Maar ze wil niet ontmoedigen, doch leiden tot zelfonderzoek. Daarom laat Paulus ook een troostwoord volgen. De Korinthiërs hebben verzoeking te doorstaan. Er zijn allerlei dingen, omstandigheden, waarom hun van nature boze hart een zondig antwoord kan geven. We kunnen daarbij met name denken aan de heidense omgeving, waarin de Korinthiërs verkeerden en waaruit telkens verlokkende en verleidende stemmen klonken. Doch te midden van dat alles mag dit troosten, dat die verzoeking niet zwaarder is, dan een mens verdragen kan. Ze is te doorstaan, te overwinnen. En zo zal het ook blijven, want God is getrouw . En niet alleen getrouw, maar ook almachtig. Daarom kan Hij zorgen, dat het niet al te zwaar wordt. En Zijn trouw waarborgt, dat Hij niet zal toelaten dat ze verzocht worden boven hun vermogen. Hoe hij dat doet?Door met de verzoeking, of gelijk we ook hier in verband met Jak. 1:13 liever zeggen, de beproeving ( men bedenke dat het NT één en hetzelfde woord voor ons verzoeking en beproeving heeft), ook de uitkomst te doen komen. God heeft alle dingen in handen en Hij bestuurt ze als een getrouw Vader. Die uitkomst bestaat dan hierin, dat ze de beproeving, die tot verzoeking worden kan, kunnen verdragen. Het zal niet te zwaar worden. Ze zullen niet vallen. Anders gezegd, ze zullen tenslotte blijken wel beproefd, maar niet verzocht te zijn geweest.

Overige commentaren: F.J. Pop:
Het is wel goed om vers 12 er even bij te nemen. “Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle”. Dit duidt op mensen die denken vast te staan in eigen kracht. Zij zijn bezig aan hun eigen behoud te werken, maar zonder beven en vrezen. De apostel is daar ongerust over. Zij kijken niet genoeg uit. Dat blijkt uit de manier waarop zij met de zwakken omgaan en uit de vlotheid waarmee zij in de heidense tempels aan de maaltijden deelnemen. “Pas op,”roept hij hen toe. “Kijk naar onze vaderen in de woestijn.” “Ook gij kunt vallen zoals zij”.

Overige commentaren: Ds, M.R. van den Berg: Hij vergelijkt het feit dat als je in een verzoeking terecht komt, met een stoomketel. Deze heeft een uitlaatklep nodig anders explodeert hij. God neemt niet altijd de verzoeking weg, maar Paulus zegt wel dat God middenin de verzoekingen altijd wel een uitlaatklep wil geven, waardoor de druk niet te hoog kan worden en de verzoeking voor ons hanteerbaar blijft.

Mijn conclusie:
Dit vers vraagt om een keuze, soms een moeilijke keuze, want een verzoeking doet een aanslag op ons vlees en hoe snel geven we niet toe aan vleselijke begeerten en dan bedoel ik dus veel meer als alleen maar seksuele gevoelens. We kunnen soms in een maalstroom terecht komen en dan is het God die ons een hout toereikt, zodat we niet kopje onder gaan. We moeten echter wel het stuk hout aangrijpen en meewerken om naar de veilige plaats getrokken te worden.

Mijn gebed: Heer, help me om ten tijde van verzoeking en beproeving vast te houden aan de reddingsboei die U mij toewerpt en mijn blik van de omstandigheden af te halen. Dit bidt ik tot eer, uiteindelijk, van Uw naam. U bent alles in al. Amen

Klaas Roorda | 14 februari 2013 | 09:59 | d559f3

-knip-

Ed | 14 februari 2013 | 13:47 | 8fc856

Klaas dit is geen toeval dat u gisteren!die uitleg geeft;dit is waar ik midden in zt en ik kan getuigen dat het snijden voor een druppel heeeeeel ver en pijnlijk kan gaan.
nu al bijna een week.
vroeger er niet mogen zijn.enz. nu totaal over me grenzen heen gewalst en ik weet dat als ik niet doe ..dan zit daar een dreigende consequentie aan.en Dat is niet 1 keer in mijn leven maar best vaak gebeurd: Wie ik ben wat mij grens is wordt werd overheen gedenderd.
en dan kun je als christen maar 1 kant op doen wat de anders zegt.en voor iemand waar je niet afhankelijk van be is dat makkelijker dan als het iem waar je niet omheen kunt en macht hebster is in je eigen gemeente of kerk.

MAG ik vragen of hier mensen zijn die dit hebben meegemaakt en een getuigenis hebben?
als dit van de leiding mag.
vriendelijke groetjes

gesnoeide | 14 februari 2013 | 16:59 | c14db0

Ik kan niet begrijpen dat ik zoveel beproevingen krijg. Ik kan ze werkelijk niet dragen.
En waarom. Ik ben geen slecht mens en de legenstijd tijt alsmaar door.
Ik ben vrouw alleen , geen uitlaatklep en moet alles zelf innorde proberen te maken.
Soms denk ik…..acht God mij Zo sterk dat ik zulke moeilijke beproevingen krijg?
Wanneer kan ik gaan oogsten en genieten van de vruchten due ik gepland heb?
Tot hoever wil God gaan met mij?
Wat bennik voor bijzonder dat ik moet blijven vechten voor een bestaan?
Tot wanneer ik in mn graf lig en mn Geest vrij is van al die ellende?
Help!!
Ik blijf danken voor alles. Goede tijden en meer slechte tijden.
Op n gegeven moment moet ik heeeel sterk zijn twijfels te weren.

Jessica | 19 maart 2024 | 21:07 | 61adb2

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.