Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jeremia 33:2-3

Dit zegt de HEER, die de aarde heeft gemaakt, die haar heeft gevormd en gegrondvest, wiens naam is HEER: Roep mij aan, en ik zal je antwoorden, ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.

-- Jeremia 33:2-3

6 reacties op de tekst van zondag 03 maart 2013 – Jeremia 33:2-3

-knip-

Ed | 3 maart 2013 | 07:34 | 8fc856

Hoi Ed. Als je de tekst van gisteren nog eens
leest zie je dat Jezus ons leert Hem Vader
te noemen. Dit vind ik ook de meest respectvolle
titel voor onze God en maker van hemel en
aarde.
Iedereen een fijne zondag toegewenst

Wolf | 3 maart 2013 | 11:37 | f3f8ea

Kerntekst:

Jer.33:2-3:

Zo zegt de HERE, die dat doet, de HERE, die dat formeert, om het in vervulling te doen gaan, wiens naam HERE is: 3 Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.(NBG 1951)

Zo zegt de Here die dat doet, de Here die dat formeert om het te doen in vervulling gaan, wiens naam de Here is:”” Roep tot Mij en Ik zal U antwoorden en u grote ondoorgrondelijke dingen kond doen, die gij niet weet.
(Vert. vanuit de grondtekst)

Inleiding: Hier volgt nog een tweede heilsopenbaring welke aan Jeremia tijdens zijn gevangenschap in de bewakingshof ten deel gevallen is. Ze sluit zich zowel formeel (Door vers 2 dat met het niet nader bepaalde “dat” terugwijst naar hetgeen in hoofdstuk 32 is aangekondigd), als ook zakelijk ten nauwste bij het voorafgaande aan.

Korte verklaring der Heilige Schrift door Dr. G.Ch.Aalders: Deze tweede openbaring begint nu aanstonds met een terugslag op de voorafgaande heilsaankondiging, die wij kunnen lezen in hoofdstuk 32.: “Zo zegt de Here die d a t doet “. Wat het is m dat de Here doet, wordt hier niet nader omschreven; Deze omschrijving moet aan het voorafgaande worden ontleend. Hiertegen wordt ingebracht dat sprake is van onbekende dingen. en dat derhalve niet zou te denken zijn aan datgene wat in het voorafgaande is genoemd. Dit is evenwel geen voldoende grond om het d a t te laten slaan op hetgeen volgt, aangezien in dat volgende feitelijk ook niets dat zakelijk nieuw is wordt medegedeeld: Wat hier wordt geprofeteerd is in de grond alleen een herhaling en nadere uitwerking van de heilstoezegging uit hoofdstuk 32.

De Here herinnert er hier dus aan, dat hij het is, die het toekomende heil tot stand brengt, de gedane toezegging in vervulling doet gaan. De toevoeging: wiens naam de Here is heeft daarbij de bedoeling om te wijzen op de onveranderlijkheid Gods ( vgls. 16:21), waarin de zekerheid ligt dat Hij Zijn Woord gestand zal doen.

Wie wordt er verder in vers 3 toegesproken? Gewoonlijk verstaat met dit vers als een Woord Gods gericht tot de profeet, als een belofte dat de Here hem verbazingwekkende dingen zal openbaren. Dit moet echter minder juist worden geacht. We hebben veeleer te denken aan een woord gericht tot Juda, inhoudend de belofte der heilsvervulling. Immers in de eerste plaats past dit beter bij de zin waarin gewoonlijk de uitdrukking : tot God roepen wordt gebezigd: Het is steeds een smeken om hulp: (Bijv. Ps. 4:4 ; 28:1 ; 30:9 ; 55:17 ; 57:3 enz. ) In de tweede plaats komt dit ook meer overeen met het vooropstellen van de almacht en de getrouwheid Gods in het vervullen van de toezeggingen (Vers2) Het antwoorden geschiedt dus niet door woorden maar door daden. Wanneer het volk twijfelt of zich moedeloos voelt, laat het tot God bidden: Hij zal het gebed verhoren, door zijn heilstoezeggingen in vervulling te doen gaan.

Het grote en ondoorgrondelijke wijst dan op het wonderbaarlijke van de heilsvervulling. Hoe weinig grond er ook moge zijn, op dat moment, om die verwachting te hebben, het zal toch geschieden. In verband daarmee moet ook het waarvan gij niet weet niet worden verstaan als “wat u van te voren niet is bekend gemaakt”, maar “wat boven uw begrip gaat”, waarvan gij het hoe en waardoor niet weet”. Hiermee wordt dan tevens de moeilijkheid weggenomen waarvan we boven spraken, die men meent te zien in de aankondiging dat onbekende dingen zouden worden geopenbaard, terwijl hier de volgende openbaring niets nieuws bevat. Het onbekende zit niet in de aangekondigde feiten, maar inde mogelijkheid en de wijze van de verwerkelijking in dat verband met de huidige toestand en de zeker te wachten ondergang van Juda. Hoe onmogelijk het ook lijkt op dit moment, de Here zal het te niet gaande Juda nog éénmaal doen herstellen. Hij heeft dat beloofd en zal het ook doen. Hoe en waardoor dat kan geschieden is voor Juda ondoorgrondelijk: Daar weet het niets van;Maar laat het er God om bidden, dan zal het wonderlijke vervulling aanschouwen.

Mijn conclusie: Er zijn vele verschillende meningen over profetieën en uitleggingen aangaande Israël en de profeten. Een fout die velen maken is door de context, en de verschillende kritieken die men moet gebruiken om het geschrevene juist uit te leggen, niet toepast, waardoor de kern een eigen leven gaat leiden en alle kanten opslingert, met alle gevolgen van dien. Daarom is het belangrijk een Bijbeluitleg te krijgen, van een Bijbelleraar die goed is onderlegd en op de juiste wijze de teksten benadert. Dit neemt de eigen verantwoording niet weg, maar we leven in een tijd dat er van alles gezegd wordt en onder de verschillende “uitleggers” zitten mensen die voor satan werken en de mensen misleiden. Er staat niet voor niks beschreven dat de gemeente in het einde der dagen van binnenuit aangevallen zal worden en dat velen de kerk zullen verlaten. Mensen houdt vast aan het Woord. Hij, de H.G. zal je helpen en leiden in de waarheid. Via ons christelijk alleenstaanden platform proberen we de zuiver boodschap te prediken. via Google kunt u op onze site komen.

Mijn gebed: Heer, ik wil allereerst bidden voor mezelf. Leer mij Uw Woord Heer. Openbaar Uzelf door de H.G. opdat ik bewaart mag blijven voor misleiding. Heer, zegen ook de mensen die gevoelig zijn voor mooie woorden, maar niet beseffen dat ze in de netten van de duivel verstrikt raken. Zegen hen in Jezus Naam en leidt hen op Uw weg. Een weg van heil. Amen

Klaas Roorda | 3 maart 2013 | 12:21 | d559f3

BewaarT -> bewaarD

Cjk | 4 maart 2013 | 00:27 | 3cc555

-knip-

Ed | 4 maart 2013 | 06:37 | 8fc856

Hoi Ed,
Het mooie van het verhaal is dat er voor
zover ik weet geen mens meer op aarde is
die weet hoe het tetragrammaton nog
uitgesproken word. Ik hou het voor mij op
onze Vader. En Zijn naam is heilig.
Fijne dag nog

Wolf | 4 maart 2013 | 09:48 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.