Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Spreuken 21:3

De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.

-- Spreuken 21:3

Kerntekst: Spreuken 21:3:

Gerechtigheid en recht doen,is de HERE welgevalliger dan offers. (NBG 1951)

Het doen van gerechtigheid en recht is de Here verkieslijker dan slachtoffer. (Uit de grondtekst vertaald)

Inleiding: Deze spreuk behoort tot de weinige spreuken in ons boek, die betrekking hebben op de eredienst. Vlgs. Inleiding 3:9 ; 7:14 ; 14:9 ; 15:8 ; 17:1 ; 20:25; 21:27. Zie bij ons vers nog 16:6 en de daar genoemde plaatsen vgl. bovendien nog Ps. 50:8-15 ; Math.9:13; 23:23.

Korte verklaring der heilige schrift door Dr. W.H. Gispen: Het doen van gerechtigheid en recht: “doen” = hier: uitvoering geven aan, in praktijk brengen; vlgs. Gen. 18:19; IISam.8:15 ; IKon.10:9 ; Jer.23:5 ; Vlgs. Ps.33:5; Jer. 9:24 (Heb. tekst 9:23). Voor “gerechtigheid”staat hier hetzelfde woord als in 8:18,20 ; 10:2 ; 11:4,5,6,18,19 ; 12:28 ; 13:6 ; 14:34 ; 15:9 : 16:31. Wie gerechtigheid en recht doet, houdt zich aan de Wet des Heren en verordeningen, aan zijn rechtsbepalingen, en dat doen behaagt Hem meer dan het brengen van offers, zonder dat de offeraar die gerechtigheid en dat recht in de praktijk brengt. Het offer als blijk van de gezindheid van de offeraar moet die gezindheid werkelijk achter zich hebben, anders is het een lege daad. Het moet als blijk van gehoorzaamheid gebracht worden door een over heel het door de wet des Heren bestreken leven gehoorzaam offeraar. Vandaar dat de Christus het ware offer brengt, vlgs Ps.40:7-9.

Is : Dit werkwoord is hier in het Nederlands onmisbaar. De Here: “aan de Here, voor de Here. Weer wordt deze naam voor God gebruikt. . Verkieslijker dan: Voor “verkieslijk”staat in het Hebreeuws hetzelfde woord als in 8:10, 19 ; 10:20 ; 16:16 ; 22:1. Hier is de bedoeling, dat de Here de voorkeur geeft aan het doen van gerechtigheid en recht, dus dat iemand recht en gerechtigheid doet boven “slachtoffer”. Zie voor “slachtoffer” bij 15:8 en 17:1. Het in het eerste lid genoemde is de Here meer waard. hij acht het beter, het wordt door Hem verkozen.

Mijn conclusie: In dit stuk verklaring worden veel teksten en (te) weinig directe uitleg gegeven. Gerechtigheid en recht heeft alles met de wet te maken en behoort in het hart van de christen gegrift te zijn. Hij doorleeft het door zijn manier van leven en wordt in dit vers door de Here gezien als iets wat normaal behoort te zijn voor een christen. Het offer / slachtoffer is ook iets dat de Here waardeert, maar staat lager in het rijtje voor Hem.

Mijn gebed: Heer, ik wil U danken dat U mij wilt vormen en leren om recht te doen en gerechtigheid na te streven zoals U dat doet en heeft doorleefd door Uw Zoon Jezus Christus. Amen.

Klaas Roorda | 6 maart 2013 | 07:54 | d559f3

Reacties gesloten