Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jakobus 1:12

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft.

-- Jakobus 1:12

2 reacties op de tekst van zondag 10 maart 2013 – Jakobus 1:12

Kerntekst: Jak.1:12:

Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. (N.B.G. 1951)

Zalig, de man, die de verzoeking volhardend verdraagt, want, als hij echt gebleken is, zal hij het leven als krans ontvangen, welke (de Here) beloofd heeft, aan die Hem liefhebben. (Uit de grondtekst)

Inleiding: Het hoofdonderwerp dat Jakobus in dit gedeelte behandelt, zijn de verzoekingen. Hij geeft daarover echter, overeenkomstig het karakter van zijn brief, niet een logisch betoog, maar een aantal spreuken, die het stuk van verschillende kanten toelichten. Tevens blijkt, dat de geadresseerden op een verkeerd spoor zijn geraakt, waarvan ze moeten worden teruggebracht.

Korte verklaring der heilige schrift door Dr. S. Greijdanus: In vers 12 komt Jakobus op de verzoeking terug, en vermaant hij haar te doorstaan en volhardend te verdragen. Bij vers 3 spraken we van een wisselwerking. Dat die er is, blijkt hier wel duidelijk. Immers vers 3 sprak uit, dat de volharding gewerkt wordt door het in verzoeking echt gebleken geloof en hier horen we , dat de met volharding doorstane verzoeking zelf de echtheid aan de dag brengt. Zo is het: De verzoeking kan leiden tot volharding en die volharding doet de verzoeking doorstaan, dat is de bijzonderheid van eht werk Gods, dat niet de door mensen logisch geachte orde volgt, maar geschiedt naar zijn eigen aard.

Oudtestamentisch heet het: Zalig die man en de brief zeg, waarom hij zalig mag heten. Het zalig komt overeen met het louter vreugde van vers 2. Omdat wie de verzoeking verdraagt, zalig is, kan hij zich verheugen. Zoals in vers 10 stond, dat niet de rijkdom, maar de rijke vergaat, zo lezen we hier niet van de echtheid van het geloof, maar wordt hij die volhard, zelf echt genoemd, hij is waarlijk gelovende, de Christen, die door de vruchten van zijn geloof van dat geloof verzekerd wordt en daarom als gekeurd, als echt mag gelden. De brief zegt niet, dat hij door die echtheid het leven verdient, maar dat hij, echt geworden, het zal ontvangen. Dat wil zeggen, die twee horen bijeen, waar het echte geloof is, daar is het leven.

Wie volhardend, de verzoeking verdraagt, strijdt een strijd en gelijk de loper of de vuistvechter, die in het stadion de overwinning behaalt, een krans ontvangt. 1Cor.9:24, zo ook de overwinnende christen, iedere christen, want alle ware christenen zijn overwinnaars. Men kan ook denken aan de gouden diadeem, waarmee bevelhebbers of staatslieden werden geëerd. Openb. 4:4. Voor de christen bestaat de krans of kroon in het eeuwige leven, dat hij door Gods genade ontvangen zal. Openb.2:10: Hij verwacht in het lijden gelovig de komst van Hem die hem kronen zal.

uitleg van Dagelijks Woord wordt dagelijks gedaan door klaas roorda via nieuws.alleensamen.com

Mijn conclusie: Zeg het niet vaak, maar roep hier toch weer wow, wow, wow. Ook al mis ik, eerlijk gezegd het stukje diepgang aangaande de uitleg over het woordje leven (Ik ga dit nog navragen bij mijn voorganger en kom er mogelijk later nog op terug), de rest van de tekst “hits me like a brick”, zoals Engelsen dit zo mooi kunnen zeggen. Een steen tegen je hoofd brengt je plots tot stilstand. Hier wordt een duidelijke scheiding gemaakt tussen zij die volhardend de strijd ingaan en door volharding zelf veranderen, en geloof uitwerken, maar ook de kroon verdienen in dit proces en daarnaast de groep die in de comfort zone blijven en dit proces ten dele of niet doormaken. Of de mensen uit de laatste groep wel of niet gered zijn, mag ik aan de Here overlaten, want het is Zijn streven om zoveel mogelijk zielen vanuit een rechtvaardige positie te behouden, dus ik geloof dat velen gered zullen zijn, despite (eng) of ondanks (nl) en eerlijk gezegd denk ik mezelf ook bij de laatste groep, maar dan ten dele. Ja, ik kom voor mijn geloof uit, maar zit ook nog vaak in de comfortzone. Daarom is deze tekst zo’n duidelijke aanwijzing dat we moeten volharden in Zijn wil met ons leven en dat de volharding en het daaruit voortvloeiende lijden ons verder brengt op de weg.

Mijn gebed: Heer, verander mij op dit punt. Amen

Klaas Roorda | 10 maart 2013 | 10:07 | d559f3

Ik vind de bijbel er niet zo duidelijk in, maar
geloof niet dat God het is die ons beproefd of in
verleiding brengt.

Fijne zondag

Wolf | 10 maart 2013 | 12:32 | f3f8ea

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.