Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Romeinen 3:23-24

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

-- Romeinen 3:23-24

-knip-

Ed | 4 april 2013 | 11:38 | 1c9ead

Rom.4
1 Wat zullen wij dan zeggen, dat Abraham, onze vader, verkregen heeft naar het vlees?
2 Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God.
3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid.
4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.
5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

BB | 4 april 2013 | 13:55 | d95254

Iedereen!!!, staat hier !! is aangenomen door het werk van JEZUS CHristus
door GENADE EN DAAR hoeft u niets voor te doen . het is nl Genade!!!
Dat is juist de blijde boodschap U HOEFT NIKS! Jezus is het die alles heedft gedaan voor u.
haleluja.

gesnoeide | 4 april 2013 | 20:12 | c14db0

-knip-

Ed | 5 april 2013 | 06:49 | 8fc856

Efeze 2
4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft [ons] levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)
6 En heeft [ons] mede opgewekt, en heeft [ons] mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

De werken doen we uit een waar geloof, maar dat geloof is ons geschonken door God uit Zijn genade. Als we zeggen dat we iets verdiend hebben, dan roven we God Zijn eer.

BB | 5 april 2013 | 14:40 | 9d69ab

Reacties gesloten