Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Petrus 2:9-10

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

-- 1 Petrus 2:9-10

22 reacties op de tekst van zaterdag 15 augustus 2015 – 1 Petrus 2:9-10

Levende…ik wil getuigen van Uw grote daden .
Uw ontferming wil ons leiden in Yeshua
(onze Verlosser ,Heiland)
uit egypte
(land van duisternis-slavernij-dood)
naar het beloofde land.
(land van licht-vrijheid -leven)
Geloofd zij De Levende!

aleike | 15 augustus 2015 | 11:59 | 15791d

Er gaat een leer rond binnen de christelijke wereld dat de 10 verloren stammen van Israël nu weer opduiken d.m.v. gelovigen die Jezus als de Messias belijden én de Torah (Wet) [moeten] houden. De leer stelt dat zij Efraïm zijn, ook al hebben zij geen enkel aantoonbaar bewijs afstammelingen van de 10 stammen van Israël te zijn. Vaak wordt speculatieve afstamming van (verloren) Joods-Portugese roots geopperd of een Joods klinkende naam in verband gebracht met het voorgeslacht. Het feit is dat deze aanhangers van deze leer te maken hebben met een identiteitsprobleem binnen het Lichaam van Christus. Paulus noemde zichzelf Joods, Israëliet en afstammeling van Benjamin na zijn bekering (Romeinen 11), terwijl de stam Benjamin bij het koninkrijk Juda hoorde en niet bij (de kennelijk verloren) 10 stammen van Israël. Ook begint de brief van Jakobs gericht aan de 12 stammen in de verstrooiing. Conclusie: men noemt tegenwoordig de Joden ook gewoon Israël en omgekeerd; de 12 Stammen kennen helemaal geen ‘verloren’ 10 stammen. Deze 2-huis Efraïm-leer klopt dus ook niet en is voortgekomen uit speculaties. Helaas zit het protestantisme en de katholieke leer ook al vol met on-Bijbelse en speculatieve dogma’s en tradities, waar Israël wordt ‘vervangen’ door andere volken en natiën. Mijn gebed is dat de volgelingen van Jezus, zonder Joodse/Israëlietische achtergrond mogen zien m.b.t. het vers van vandaag dat ze helemaal niet Israël (hoeven) zijn, maar weldegelijk deel uitmaken van Gods Volk door als wilde loot geënt te zijn op de edele olijf. Door Jezus en alleen door Jezus kan men zich nu tot een uitverkoren geslacht rekenen. Verdoe uw tijd daarom niet met speculatieve leringen en geslachtsregister en geef de eer aan de Koning der koningen: Jezus dé Messias!

J. | 15 augustus 2015 | 14:33 | 068d16

De genade van Yeshua (=Jezus) is mij genoeg.

aleike | 16 augustus 2015 | 11:28 | 15791d

Ik geloof wel(los van een christelijke 10 stammenleer
of het joods zijn) dat we in Yeshua (Jezus)
liefde-vreugde ontvangen voor de Torah.

aleike | 16 augustus 2015 | 15:35 | 15791d

-knip-

eclammers | 16 augustus 2015 | 20:32 | 8fc856

De vernietiging van de 2e Tempel en van de bewaarde geslachtsregisters ging niet gepaard met een massaal geheugenverlies van een volk. Daarnaast is er een traditie binnen het volk Israël om een Sefer Joechsien (Geslachtsregisterboek) van de familie bij te houden al voor de vernietiging van de 1e Tempel.
Wel getreurd dus, dat de vervangingsleer met ongefundeerde argumenten nog springlevend is. Gelukkig zal Yeshua Zijn volk Israël nooit verwerpen. Hoewel het wel opvallend is dat de stam Dan ontbreekt bij de uiteindelijke 12 stammen genoemd in Openbaring… maar Am Yisrael Chai!

J. | 16 augustus 2015 | 23:17 | 068d16

-knip-

Ed | 17 augustus 2015 | 08:50 | 8fc856

-knip-

Ed | 17 augustus 2015 | 13:12 | 8fc856

Romeinen 11:

Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

Wat dan? Hetgeen Israël najaagt, heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen, en de overigen zijn verhard,

Ik vraag dan: zij zijn toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de volken (goyiem) gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de volken (goyiem), hoeveel te meer hun volheid!

beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gíj draagt de wortel, maar de wortel ú. Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid de volken (goyiem) binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.

En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.

AM YISRAEL CHAI!

J. | 18 augustus 2015 | 00:32 | 068d16

Lechaijiem! (op Het Leven!)

aleike | 18 augustus 2015 | 08:05 | 15791d

-knip-

Ed | 18 augustus 2015 | 10:12 | 8fc856

Lechajiem! Op Het Leven!

Als de wilde loot zich afsnijdt van de wortel gaat ze dood!
Als de wilde loot in de wortel blijft leeft ze!

aleike | 18 augustus 2015 | 14:48 | 15791d

-knip-

eclammers | 19 augustus 2015 | 09:36 | 8fc856

Het woord wortel in romeinen 11 vers 18 moet vertaald worden met stam.
In de grondtekst wordt voor het nederlandse woord “wortel”
het Griekse woord ‘rietsa’ gebruikt. Dat betekent naast wortel ook: dat wat uit een wortel ontspringt,spruit,scheut,
loot,uitloper.

Jeasaja 11 vers 1:
En er zal een rijsje voortkomen uit de wortel van Isai
(Abraham,Isaak en Jakob)
en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

De Messias is niet de wortel maar de stam.
Uit de wortel Isai (Jesse)ontproot David en uit David is
de Messias ontsproten. Yeshua is de nakomeling van David.
Masjiach Ben David. (Messias Zoon van David)

Yeshua (Jezus) is een Jood met Joodse wortels
en De Volbrenger van de Torah.
Yeshua is onze Messias ,Die Zijn Leven voor ons heeft gegeven en uit de dood is opgestaan,zodat wij eeuwig leven hebben.

Overgenomen uit het blad Melach HaArets van de Joodse Messiasbelijdende Gemeente Beth Yeshua.

aleike | 20 augustus 2015 | 13:00 | 15791d

correctie: het moet zijn uit de wortel Isai ontsproot David.

aleike | 20 augustus 2015 | 14:10 | 15791d

-knip-

Ed | 21 augustus 2015 | 09:27 | 8fc856

Aanvulling:
In mijn reactie van 18 augustus 2015 had ik voor het woord wortel dus stam moeten gebruiken.
De stam Yeshua is ontsproten uit de wortel van isai.
Deze verbinding is en blijft wezenlijk en zijn niet van elkaar te scheiden. De uitverkoren -uitgekozen aarde (toegewijde grond) voor de edele olijfboom is en blijft israel.

aleike | 21 augustus 2015 | 09:52 | 15791d

Wat u bent of waar u vandaan komt, wat maakt het uit. Leert het Woord u niet één te zijn??
Één met de verzorger,
Één met de wortel,
Één met de stam,
Één met de loten,
Dan alleen zult u als loot vrucht dragen.
Alvast prettig weekend

Wolf | 21 augustus 2015 | 11:15 | 9d33ae

Ed, dit is een joodse gemeente die De Messias belijdt.
Je kunt informatie vinden via http://www.beth-yeshua.nl
HaOr hoort erbij.
De gemeente Beth Yeshua komt samen in amsterdam.
Deze gemeente poogt een brug te vormen tussen orhodox,liberaal en Messiasbelijdend jodendom en de gelovigen uit de volken.
sjaloom
aleike

aleike | 21 augustus 2015 | 15:12 | 15791d

Ja wolf, ik verlang naar deze eenheid.
sjaloom
aleike

aleike | 21 augustus 2015 | 15:13 | 15791d

-knip-

eclammers | 22 augustus 2015 | 09:48 | 8fc856

Als de natuurlijke takken op de edele olijf geent zijn,
(-leven in Yeshua-Jezus-)
mogen de onnatuurlijke loten zich laven aan deze eenheid en volheid van innerlijk en uiterlijk.( heel rijk en leerzaam )

Romeinen 11 vers 24:
Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort ,weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geent zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geent worden.

Moge De Eeuwige ons zegenen…

aleike | 22 augustus 2015 | 17:54 | 15791d

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.