Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone of tablet

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

Jesaja 63:8-9

Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder zijn. In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

-- Jesaja 63:8-9

11 reacties op de tekst van maandag 11 januari 2016 – Jesaja 63:8-9

Jesaja werd door de ware God Jehovah geïnspireerd om deze woorden op te teken. Waarom?
Omdat het volk Israël snel vergeet wie hun God en redder is.
God redde hen telkens uit hun benauwdheden als zij onder het juk van een vijandige heerser waren.
De redding was niet omdat zij nou zo trouw waren aan Jehovah, maar omdat het wezen van God nu eenmaal zo is, Hij is liefde(vol), barmhartig, rechtvaardig en loyaal.
Ook vanwege het verbond dat hij gesloten had met Abraham (de vader van allen die geloof hebben).

Het volk Israël WAS Gods volk, nu zijn het de geestelijke nakomelingen van Abraham, het Israël Gods (het geestelijke Israël); lees Galaten 6:15-16.
Gods uitverkoren volk zijn de volgelingen van Jezus, dus Christenen..”een nieuwe schepping”.

Want zij zijn ware Joden (godlovers) die het innerlijk zijn niet degene die aan het vlees besneden zijn, het is een besnijdenis van het hart!

sjalom,
Ed

eclammers | 11 januari 2016 | 07:40 | 8fc856

De Levende ,De Liefde, Het Licht ,
De Schepper van hemel en aarde

is mens (Yeshua/Jesus) als wij geworden
om zo ons nabij te kunnen zijn in benauwdheid
en te redden (bevrijden/verlossen) van liefdeloosheid.
(dat is het kwaad (de zonde/de duisternis) wat leidt
tot dood en hel)

In liefdevol mededogen zijn wij hiervan verlost
en worden we opgetild en gedragen
zoals vanouds naar de nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar gerechtigheid woont en vrede heerst.
(het beloofde land)

In de druiventros Israel zal nog sap gevonden worden
en Saron zal tot een weide voor schapen worden
en het dal Achor tot een ligplaats voor runderen.
De wolf en het lam zullen tesamen weiden
en de leeuw zal stro eten als het rund,
en de slang zal stof tot spijze hebben;
zij zullen geen kwaad doen noch verderf stichten
op heel mijn heilige berg,
zegt De Levende, De Liefde en Het Licht.

aleike | 11 januari 2016 | 09:51 | 15791d

uit jesaja 63 ,64 en 65.

aleike | 11 januari 2016 | 09:54 | 15791d

Ik ben het niet met je eens Ed. De hele Bijbel van A-Z is duidelijk over het feit dat Israël Gods volk is. Paulus spreekt over dat wij een nieuwe schepping zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het volk heeft afgedaan of dat wij hun plaats hebben ingenomen.

Dit stukje vond ik wel veelzeggend:
“Volgens de Bijbel zijn de Joden Gods uitverkoren volk. De afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob hadden én hebben een speciale plaats in Gods heilshandelen. De christelijke kerk Gods heeft de beloften, eertijds aan Israël gedaan, niet overgenomen. Deze leugen staat bekend als de ‘vervangingstheologie’. Ook na de komst van Jezus de Messias is er een speciale rol voor Israël. Rav Sjaoel (de apostel Paulus) is duidelijk: ‘God heeft Zijn volk niet verstoten’ (Romeinen 11:1). Want God heeft een eeuwig verbond met Israël. “Ik heb gezegd dat ik mijn verbond met jullie nooit zou verbreken” (Rechters 2:lb).

God heeft Zijn volk lief met een eeuwige liefde, lezen we in Jeremia 31:3. Uit tientallen teksten in de Bijbel blijkt Gods onmetelijke liefde voor Zijn volk. God heeft Israël uitverkoren als een liefhebbende Vader. We hebben daarom de opdracht onze oudste broer Israël lief te hebben, zoals onze Vader Israël liefheeft.”

Shalom, Hannah

Hannah | 11 januari 2016 | 21:22 | 7a3e74

Beste Ed

Echt vervangingsleer. Door dit anderen te leren doet u tekort aan het ultieme verlossingswerk van Yeshua (echte
naam)en onthoudt u anderen het zicht op het profetisch Woord.
Israël heeft op de dag van vandaag wel degelijk een plaats in Gods plan en blijft tot in eeuwigheid Gods oogappel!!!. God heeft met Abraham, Isaac en Jacob een eeuwige verbond gesloten. Dat gaat door op alle nakomelingen.
Lees Romeinen waarom God zelf de bedekking op hen gelegd heeft. Omdat u zo goed bent? Nee…om uwentwil zodat het heil ook naar u en mij toe zou komen.

Francine Drubbel | 11 januari 2016 | 22:31 | 2a6f71

Hannah en Francine,

Ik ben het er helemaal mee eens dat de God van Israël, Jahweh/Jehovah, niet verandert bij het keren van de schaduw zoals bij mensen gebeurt.
De ware God heeft “Israël” inderdaad niet verstoten. Ik zet het expres tussen quotes omdat deze naam in de Bijbel gebruikt wordt voor “de nakomelingen van Jacob=strijder (volharder) met God (later “Israël genoemd, na een worsteling met een engel van Jehovah, dus met Jehovah) als ook voor niet-Israëlieten die geestelijke zonen van God werden doordat zij broeders van Christus werden, dus door God geadopteerd.

Het natuurlijke Israël, dus de nakomelingen van Abraham, Isaak en Jakob/Israël, hebben voor de eer bedankt (door hun daden) om “een volk tot een speciaal bezit van God te worden” en “koning-priesters te zijn met Christus”.
Bovendien hebben niet veel Joden Christus als de Messias aangenomen, sterker nog de meeste religieuze Joden wachten nog steeds op een Messias!

De ware God sloot een verbond met het volk Israël bij de Sinai tot onbepaalde tijd, het was een verbond tussen Jehovah en Israël, geen enkele andere natie werd erbij betrokken (wel konden individuele buitenlanders er van profiteren).

Jullie is ook bekend wat God in Jeremia 31:31-33 bekend maakte …
…Hij zou een NIEUW verbond sluiten met “Israël”, anders dan het verbond met hun voorvaders die zijzelf hebben verbroken. Dat verbond zou God op de harten van mensen schrijven. Dus het geschreven verbond, de Mozaïsche wet/de 10 geboden of zoals je hem noemen wilt, zou eindigen en worden vervangen door het verbond met Christus.

Jeho’shua (Jezus) zei hierover tegen zijn apostelen …
…ik sluit een verbond met u voor een Koninkrijk zoals mijn Vader een verbond met mij heeft gesloten…
Dit eeuwigdurende verbond kan tot voordeel strekken van zowel Joden als niet-Joden oftewel mensen uit de natiën.
Of Israëlieten voordeel trekken van dit verbond hangt af van het feit of zij Christus toebehoren of niet.

Dat Jehovah de vleselijk natie Israël vervangen heeft voor een volk dat samengesteld is uit mensen der natiën blijkt ook nog uit Handleiding 15:14,17 waar staat dat Jehovah uit de natiën een volk voor zijn naam zou nemen.

Het Israël dat dus nu inderdaad Gods volk is is een geestelijke natie “het Israël Gods” met Heilige Geest verwekt en bestemd om met Christus Jezus, de gezalfde van Jehovah, 1000 jaar over de gehoorzame mensheid te regeren op aarde.

Shalom zusters en allen.
Ed

eclammers | 15 januari 2016 | 08:57 | 8fc856

Zusters nog een aanvulling.

Het letterlijke Israël (zonen van Jakob):…
De zonen van Jakob of Israël (oorspronkelijk):
Ruben, Simeon, Levi, Juda, Zebulon, Issaschar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Jozef, Benjamin;

Openbaring 7: Het geestelijke Israël:….
Openbaring maakt echter melding van de volgende 12 stammen:
Juda, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manasse, Simeon, Levi, Issaschar, Zebulon, Jozef, Benjamin

groet,
Ed

eclammers | 16 januari 2016 | 09:13 | 8fc856

sorry voor de vervelende ??, snap er niets van.

eclammers | 16 januari 2016 | 20:21 | 8fc856

@Ed: Meestal komt dat door vreemde tekens of als het gebruikte programma een probleempje maakt met knippen+plakken. Ik edit ze wel even weg.

Redactie | 16 januari 2016 | 20:48

perfect Redactie, bedankt.

eclammers | 17 januari 2016 | 21:19 | 8fc856

Gods belofte is overgegaan op de volgelingen van Jezus Christus, individuele oprechte Joden en oprechte mensen uit de natiën.

Verschillen tussen het Wetsverbond en het nieuwe verbond.
Het Wetsverbond:
– gesloten tussen Jehovah en het natuurlijke Israël;
– Mozes was de middelaar van het vroegere verbond;
– Het Wetsverbond werd bekrachtigd door dierenbloed;
– Onder het Wetsverbond werd de natie Israël georganiseerd met Mozes als leider;

Het nieuwe verbond:
– gesloten tussen Jehovah en het geestelijke Israël.
– Jezus is de Middelaar van het nieuwe.
– het nieuwe verbond werd bekrachtigd door het bloed van Jezus.
– de personen in het nieuwe verbond zijn georganiseerd met als Leider Jezus, het Hoofd van de gemeente.

…Uw koninkrijk kome…
In navolging van het modelgebed dat Jezus ons leerde (Mattheüs 6:9-10) wordt Gods Koninkrijk voor 1000 jaar gegeven aan Jezus en personen die met Jezus in het Nieuwe Verbond zijn opgenomen, het geestelijke Israël, een heilige natie van koningen en priesters.
Dit koninkrijk waar velen om hebben gebeden zal vanuit de hemels regeren.

Ware nageslacht van Abraham.
Die natie vormt het secundaire deel van Abrahams nageslacht, Jezus het primaire deel.
Galaten 3: 29 laat duidelijk zien dat degene die Jezus toebehoren werkelijk Abraham’s zaad zijn.
Het nieuwe verbond is dus een aanvulling op het verbond met Abraham.

fijne dag,
Ed

eclammers | 22 januari 2016 | 07:38 | 8fc856

Laat een reactie achter

Dit formulier is geen contactformulier, maar een discussiemogelijkheid. Voor vragen aan de redactie gebruikt u het contactformulier.
Voorwaarden:
  • Discussie en meningsverschillen zijn uiteraard toegestaan. Maar laten we wel altijd vriendelijk blijven voor onze broeders en zusters.
  • De redactie bepaalt of een reactie wordt toegelaten.
  • Off-topic reacties worden sowieso niet toegelaten.
  • Wilt u een bijbeltekst citeren, gebruik dan één van de vertalingen die Stichting Dagelijks Woord ook aanbiedt.
  • Voor reacties vanaf 1 januari 2016 geldt: Door het formulier in te vullen verleent u Stichting Dagelijks Woord een niet-exclusief, onbeperkt, onvoorwaardelijk, ongelimiteerd, wereldwijd, niet-intrekbaar, eeuwigdurend en gratis recht en dito licentie om de ingevulde gebruikersinhoud of delen te gebruiken, te kopiëren, te distribueren, te reproduceren, openbaar te maken, in sublicentie te geven, te vertalen, te wijzigen, weer te geven, er afgeleide werken van te maken of deze anderszins te exploiteren, ongeacht op welke wijze.