Elke dag een gratis bijbeltekst in je mailbox

Bepaal zelf je ontvangsttijdstip. Kies je favoriete bijbelvertaling.


Elke dag een bijbeltekst op je smartphone

Elke dag een bijbeltekst via je sociale netwerk

H4

1 Tessalonicenzen 5:21-22

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet.

Maar hoe weet je zeker wat het goede/kwade is ?

maryan | 18 augustus 2008 | 17:45 | 7fb7f4

Het is van levensbelang om wedergeboren te zijn, zoals Jezus in Joh. 3 tegen de schriftgeleerde, Nicodemnus, zegt. Die wedergeboorte houdt in dat God je een nieuw (geestelijk) leven geeft.
Wanneer je gedoopt bent in de Heilige Geest – zoals meerdere keren in Handelingen beschreven wordt – ontvang je Zijn kracht en Zijn wijsheid. Het is de Heilige Geest, Die dan in je hart woont en je richting geeft. God Zelf legt de Waarheid in je hart. Hij toont je wat goed en kwaad is.
Daarvan probeer ik ook iets uit te drukken op mijn website http://www.dichterbijGod.eu.

Hans | 19 augustus 2008 | 08:20 | 6ff63d

Wat Hans zegt klopt helemaal. Super bedankt!

Maryan.. wat ook een goed stukje is, is galaten 5:18-24:

18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

Hier zie je duidelijk goed tegenover kwaad. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat God je gaat gebruiken voor Zijn koninkrijk!

Gr. RIX

erik/RIX | 19 augustus 2008 | 10:02 | 86ada3

@Maryan
Jezus heeft dit hier uitgelegd:
Mattheus19:16~19 En ziet, er kwam een tot Hem, en zeide tot Hem: Goede Meester! wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe?
En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Hij zeide tot Hem: Welke? En Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doden; gij zult geen overspel doen; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven;
Eer uw vader en moeder; en: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven.

Geus | 20 augustus 2008 | 20:54 | e14777

Reacties gesloten