Dagelijks Woord is een ANBI

 

Stichting Dagelijks Woord is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw giften voor de belasting aftrekbaar zijn.

Deze pagina biedt alle informatie die de stichting wettelijk verplicht is te publiceren in één groot overzicht. Daarnaast treft u uitgebreidere informatie en de oudere boekjaren op https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Wilt u de ANBI-status controleren? Ga naar belastingdienst.nl, vul bij instelling “Stichting Dagelijks Woord” in. De vestigingsplaats hoeft u niet in te vullen.

Naam van de organisatie

Stichting Dagelijks Woord
www.dagelijkswoord.nl

RSIN

RSIN 850499598
KVK 52559386

Contactgegevens

Postadres: Antwoordnummer 3777, 3000WB Rotterdam
E-mail: anbivragen@dagelijkswoord.nl
Let op: gebruik bij voorkeur het contactformulier, deze geeft op veel vragen direct antwoord.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Stichting Dagelijks Woord is opgericht om via (nieuwe) media op dagelijkse basis bijbelse teksten te verspreiden. Hiermee willen we een steeds groter wordende groep enthousiast maken voor het Christelijk geloof en voor de Bijbel.

Doelstelling

 1. Stichting Dagelijks Woord stelt zich ten doel de wereld te bemoedigen met Gods Woord.
 2. De stichting stelt zich ten doel Christenen uit verschillende denominaties te verbinden en met elkaar in dialoog te brengen.
 3. De stichting heeft het maken van winst niet ten doel.

Werkzaamheden ter verwezelijking van de doelstelling

Bijgewerkt t/m 15 mei 2023
Stichting Dagelijks Woord zet de nieuwe media in om de wereld (Christenen en nog-niet-Christenen) te bemoedigen met Gods Woord, de Bijbel. Via e-mail, mobiele apps, sociale media en honderden andere websites wordt elke dag een bijbeltekst verstuurd. Door de tekstkeuze pogen we dialoog tussen verschillende dominaties te bevorderen. De gesprekken die ontstaan in onze social media kanalen en eigen discussiepanelen moeten leiden tot meer onderling begrip en verbinding.

Financiering

Bijgewerkt t/m 15 mei 2023
Voor inkomsten is de stichting bijna volledig afhankelijk van donateurs. Gebruikers van de Dagelijks Woord e-mail en apps wordt incidenteel (1 à 2 keer per jaar) gevraagd of ze donateur willen worden. Inkomsten worden primair besteed aan kosten van het instandhouden en doorontwikkelen van de bestaande technieken en het opbouwen van een reserve om te kunnen investeren in uitbreiding naar andere technieken en andere geografische gebieden en taalgebieden. Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen optimaal de doelstelling na te streven.

Vermogensbeheer

Bijgewerkt t/m 15 mei 2023
Het vermogen van de stichting is grotendeels ondergebracht op bankrekeningen op naam van Stichting Dagelijks Woord bij de ING Bank. Daarnaast hebben we een deel van het vermogen in deze tijd van financiele onzekerheid op een veilige manier geïnvesteerd. Hierdoor levert dit vermogen rente op in plaats van dat het negatieve rente kost. Het vermogen wordt niet opgepot, behalve voor de opbouw van een gezonde reserve voor continuering en doorontwikkeling (zie vorige paragraaf).

Bestuurssamenstelling

Bijgewerkt t/m 15 mei 2022

Beloningsbeleid

Bijgewerkt t/m mei 2023
De bestuursleden krijgen geen honorarium en/of vacatiegelden. Wel hebben vrijwilligers recht op vrijwilligersvergoeding. Zo gewenst mag deze teruggeschonken worden aan de stichting. Ook kunnen gemaakte kosten gedeclareerd worden aan de hand van een bon of factuur. Ingehuurde dienstverlening wordt volgens factuur betaald.

Activiteitenverslag 2023

In de planning staat om in 2023 de Engelstalige Christenen te gaan bedienen. Daarna volgen hopelijk ook andere talen en gebieden.

Financiële verantwoording 2023

Balans 2023

Dit betreft een lopend jaar. Daarom is er nog geen balans beschikbaar.

Voor groei naar het buitenland hebben we een professionele partij voor softwareontwikkeling in de arm genomen, waardoor de kosten volgend jaar hoger zullen zijn.

Toelichting 2023

Dit betreft een lopend jaar. Daarom is er nog geen toelichting beschikbaar.

Activiteitenverslag 2022

Dagelijks Woord bestaat sinds 1 juli 2006. In het begin waren we klein en waren we blij dat we dagelijks een bijbeltekst mochten versturen naar honderd mensen. We groeiden snel. Qua kosten en tijdsinspanning groeide Dagelijks Woord boven ons hoofd. Na te zijn geadviseerd door specialisten, hebben we besloten om een stichting op te richten om de continuïteit en ontwikkeling te waarborgen. In april 2011 is Stichting Dagelijks Woord opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Sindsdien hebben we het aantal dagelijkse lezers meer dan verdubbeld. Dit is gerealiseerd door bijbel-apps uit te geven die voor iedereen volledig gratis te downloaden én te gebruiken zijn.

Financiële verantwoording 2022

Balans 2022 / W/V Rekening 2022

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Liquide middelen (bank): € 370.224
 • Uitstaande investeringen: € 245.955

Passiva

 • Continuiteitsreserve (Eigen vermogen): € 216.179
 • Bestemmingsreserve (Eigen vermogen): € 400.000
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0

Baten

 • Inkomsten uit donaties: € 162.012
 • Inkomsten uit passief vermogensbeheer: € 2.477

Lasten

 • Kantoorkosten: € 720
 • Verzendkosten: € 1.465
 • Bankkosten: € 2.748
 • Bankkosten (negatieve rente): € 1.321
 • Kosten BTW (De stichting mag niet terugvorderen): € 10.076
 • Website en softwareontwikkeling: € 42.509
 • Overige kosten: € 1.744

Toelichting 2022

Wij willen alle lezers en donateurs bedanken voor hun bijdragen aan Stichting Dagelijks Woord. De giften waren in 2022 op hetzelfde niveau als het voorgaande jaar. In 2022 hebben we gekozen de kosten zo laag mogelijk te houden, om de reserve te kunnen opbouwen. Die reserve is bedoeld om op een later moment te kunnen investeren in “Dagelijks Woord 2.0”, waarbij we talloze talen en geografische gebieden willen kunnen bedienen.

We hebben al een aantal jaar de visie om deze stap naar het buitenland te maken. Eerdere pogingen om de techniek daarvoor klaar te maken zijn niet succesvol geweest. In 2022 hebben we een partner gevonden die hier naar verwachting volgend jaar mee aan de slag kan gaan.

In 2022 hebben we betaald voor:

 • Hosting
 • Softwareontwikkeling
 • Lidmaatschappen voor de Apple Store, Google Play en de Windows store
 • Kosten stichting-zijn (KvK, notariskosten etc)
 • Bankkosten
 • Negatieve rente
 • Belasting
 • Portokosten

Het bestuur heeft in 2022 geen vergoedingen ontvangen voor haar bestuurstaken en geen declaraties ingediend.

ANBI standaardformulieren 2022

ANBI's zijn verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Het standaardformulier kunt u downloaden via deze link.

Activiteitenverslag 2021

Dagelijks Woord bestaat sinds 1 juli 2006. In het begin waren we klein en waren we blij dat we dagelijks een bijbeltekst mochten versturen naar honderd mensen. We groeiden snel. Qua kosten en tijdsinspanning groeide Dagelijks Woord boven ons hoofd. Na te zijn geadviseerd door specialisten, hebben we besloten om een stichting op te richten om de continuïteit en ontwikkeling te waarborgen. In april 2011 is Stichting Dagelijks Woord opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Sindsdien hebben we het aantal dagelijkse lezers meer dan verdubbeld. Dit is gerealiseerd door bijbel-apps uit te geven die voor iedereen volledig gratis te downloaden én te gebruiken zijn.

In 2021 hebben we gezocht naar een partij die de doorontwikkeling van Dagelijks Woord kan gaan uitvoeren. Overige activiteiten in 2021 zijn zo veel mogelijk beperkt om de kosten te drukken.

Financiële verantwoording 2021

Balans 2021 / W/V Rekening 2021

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Liquide middelen (bank): € 512.175

Passiva

 • Continuiteitsreserve (Eigen vermogen): € 112.175
 • Bestemmingsreserve (Eigen vermogen): € 400.000
 • Voorzieningen: € 0.00
 • Vreemd vermogen: € 0.00

Baten

 • Inkomsten uit donaties: € 162.285

Lasten

 • Inhuur: € 0
 • Kantoorbenodigdheden: € 0
 • Verzendkosten: € 295
 • Bankkosten: € 2.320
 • Bankkosten (negatieve rente): € 571
 • Kosten BTW (De stichting mag niet terugvorderen): € 609
 • Overige kosten: € 720

Toelichting 2021

Wij willen alle lezers en donateurs bedanken voor hun bijdragen aan Stichting Dagelijks Woord. De giften in het jaar 2021 waren toegenomen ten opzichte van het voorgaande, een positieve ontwikkeling. In 2021 hebben we gekozen de kosten zo laag mogelijk te houden, om de reserve te kunnen opbouwen. Die reserve is bedoeld om op een later moment te kunnen investeren in “Dagelijks Woord 2.0”, waarbij we talloze talen en geografische gebieden willen kunnen bedienen.

We hebben al een aantal jaar de visie om deze stap naar het buitenland te maken. Eerdere pogingen om de techniek daarvoor klaar te maken zijn niet succesvol geweest. In 2021 hebben we een partner gevonden die dit komende jaren naar verwachting kan gaan uitvoeren.

In 2021 hebben we betaald voor:

 • Lidmaatschappen voor de Apple Store, Google Play en de Windows store
 • Kosten stichting-zijn (KvK, notariskosten etc)
 • Bankkosten
 • Negatieve rente
 • Belasting
 • Portokosten.

Het bestuur heeft in 2021 geen vergoedingen ontvangen voor haar bestuurstaken en geen declaraties ingediend.

ANBI standaardformulieren 2021

ANBI's zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Het standaardformulier kunt u downloaden via deze link.

Activiteitenverslag 2020

Ondanks dat 2020 een bewogen jaar is geweest, hebben we toch mooie resultaten kunnen behalen. De Android app heeft onder water een nieuw hart gekregen. Ook de iOS app heeft een aantal updates gehad om meer tegemoet te komen aan de verwachtingen van nu. Het systeem heeft alvast een grote schoonmaak gehad in voorbereiding op de verwachte uitbreiding naar het buitenland.

Financiële verantwoording 2020

Balans 2020 / W/V Rekening 2020

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Liquide middelen: € 339406,56
 • Overige tegoeden: € 15000

Passiva

 • Eigen vermogen: € 354406,56
 • Voorzieningen: € 0.00
 • Vreemd vermogen: € 0.00

Baten

 • Inkomsten uit donaties algemeen: € 22945,13
 • Inkomsten uit donaties iDeal: € 97406,00
 • Inkomsten uit donaties incasso: € 11048,90
 • Inkomsten uit rente: € 27,39

Lasten

 • Inhuur: € 11700
 • Kantoorbenodigdheden: € 0
 • Verzendkosten: € 351,64
 • Bankkosten: € 1424,19
 • Kosten BTW (De stichting mag niet terugvorderen): € 2668,08
 • Overige kosten: € 720,01

Toelichting 2020

Wij willen alle lezers en donateurs bedanken voor hun bijdragen aan Stichting Dagelijks Woord in het jaar 2019. De giften in het jaar 2020 waren toegenomen ten opzichte van het jaar 2019, een positieve ontwikkeling. In 2020 hebben we gekozen de kosten zo laag mogelijk te houden, om de reserve te kunnen opbouwen. Die reserve is bedoeld om op een later moment te kunnen investeren in “Dagelijks Woord 2.0”, waarbij we talloze talen en geografische gebieden willen kunnen bedienen.

In 2020 hebben we betaald voor:

 • Speciale hosting waarmee we de dagelijkse e-mails kunnen versturen, meer dan anderhalf miljoen per maand en op de piekmomenten duizenden per minuut.
 • Doorontwikkeling van het platform.
 • Doorontwikkeling van een app voor iPhones en iPads (iOs besturingssysteem)
 • Doorontwikkeling van een app voor telefoons en tablets met het Android besturingssysteem
 • Doorontwikkeling van een app voor Windows 10 apparaten, waaronder telefoons
 • Lidmaatschappen voor de Apple Store, Google Play en de Windows store
 • Kosten stichting-zijn (KvK, notariskosten etc)
 • Bankkosten
 • Portokosten.

Het bestuur heeft in 2020 geen vergoedingen ontvangen voor haar bestuurstaken en geen declaraties ingediend.

ANBI standaardformulieren 2020

ANBI's zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Het standaardformulier kunt u downloaden via deze link.

Activiteitenverslag 2019

Dagelijks Woord bestaat sinds 1 juli 2006. In het begin waren we klein en waren we blij dat we dagelijks een bijbeltekst mochten versturen naar honderd mensen. We groeiden snel. Qua kosten en tijdsinspanning groeide Dagelijks Woord boven ons hoofd. Na te zijn geadviseerd door specialisten, hebben we besloten om een stichting op te richten om de continuïteit en ontwikkeling te waarborgen. In april 2011 is Stichting Dagelijks Woord opgericht bij de Kamer van Koophandel.

Sindsdien hebben we het aantal dagelijkse lezers meer dan verdubbeld. Dit is gerealiseerd door bijbel-apps uit te geven die voor iedereen volledig gratis te downloaden én te gebruiken zijn.

In 2019 hebben we de verspreiding van bijbelteksten op de Nederlandstalige markt verder verbeterd en uitgebreid. Ook hebben we een eerste poging gedaan Dagelijks Woord naar het buitenland te brengen. Hoewel dit geen succes is geweest, heeft het wel inzicht gegeven in fundamentele wijzigingen die we moeten maken om deze stap wel te kunnen maken.

Financiële verantwoording 2019

Balans 2019 / W/V Rekening 2019

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Liquide middelen: € 219843,06
 • Overige tegoeden: € 20000

Passiva

 • Eigen vermogen: 239843,06
 • Voorzieningen: € 0.00
 • Vreemd vermogen: € 0.00

Baten

 • Inkomsten uit donaties algemeen: € 19292,37
 • Inkomsten uit donaties iDeal: € 63070,00
 • Inkomsten uit donaties incasso: € 9805,00
 • Inkomsten uit rente: € 39,80

Lasten

 • Kosten techniek: € 2396,87
 • Kosten BTW (De stichting mag niet terugvorderen): € 482,86
 • Kosten groei buitenland: € 3212,34
 • Kantoorbenodigdheden: € 167,73
 • Verzendkosten: € 307,79
 • Bankkosten: € 1636,21

Toelichting 2019

Wij willen alle lezers en donateurs bedanken voor hun bijdragen aan Stichting Dagelijks Woord in het jaar 2019. De giften in het jaar 2019 waren toegenomen ten opzichte van het jaar 2018, een positieve ontwikkeling. In 2019 hebben we gekozen de kosten zo laag mogelijk te houden, om de reserve te kunnen opbouwen. Die reserve is bedoeld om op een later moment te kunnen investeren in “Dagelijks Woord 2.0”, waarbij we talloze talen en geografische gebieden willen kunnen bedienen.

In 2019 hebben we betaald voor:

 • Speciale hosting waarmee we de dagelijkse e-mails kunnen versturen, meer dan anderhalf miljoen per maand en op de piekmomenten duizenden per minuut.
 • Doorontwikkeling van het platform.
 • Doorontwikkeling van een app voor iPhones en iPads (iOs besturingssysteem)
 • Doorontwikkeling van een app voor telefoons en tablets met het Android besturingssysteem
 • Doorontwikkeling van een app voor Windows 10 apparaten, waaronder telefoons
 • Lidmaatschappen voor de Apple Store, Google Play en de Windows store
 • Kosten stichting-zijn (KvK, notariskosten etc)
 • Bankkosten
 • Portokosten.

Het bestuur heeft in 2019 geen vergoedingen ontvangen voor haar bestuurstaken en geen declaraties ingediend.

Activiteitenverslag 2018

In 2018 hebben we de verspreiding van bijbelteksten op de Nederlandstalige markt verbeterd en uitgebreid. Een aantal processen is onder de loep genomen en verbeterd.

Financiële verantwoording 2018

Balans 2018 / W/V Rekening 2018

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Liquide middelen: € 135938,69
 • Overige tegoeden: € 20000

Passiva

 • Crediteuren: € 99
 • Eigen vermogen: 155839,69
 • Voorzieningen: € 0.00
 • Vreemd vermogen: € 0.00

Baten

 • Inkomsten uit donaties algemeen: € 74627,75
 • Inkomsten uit rente: € 76,36

Lasten

 • Kosten techniek: € 4140,21
 • Kosten abonnementen (Apple, Google): € 81,82
 • Kosten BTW (De stichting mag niet terugvorderen): € 944,39
 • Kosten groei buitenland: € 677,88
 • Verzendkosten: € 358,25
 • Bankkosten: € 1102,24

Toelichting 2018

Wij willen alle lezers, bidders en donateurs hartelijk danken voor hun bijdragen aan Stichting Dagelijks Woord in het jaar 2018. In het boekjaar 2018 zijn de giften toegenomen ten opzichte van vorige jaren. De stichting begint een gezonde reserve op te bouwen en ziet een stijgende trend in de donaties, waarmee we de continuïteit kunnen waarborgen en toekomstige ontwikkelingen mogelijk kunnen maken. In 2018 hebben we besloten een deel van de investeringen on hold te zetten, en voornamelijk de financiële reserve op te bouwen om op een later moment de grote stap naar het buitenland te kunnen maken.

In 2018 hebben we betaald voor:

 • Speciale hosting waarmee we de dagelijkse e-mails kunnen versturen, meer dan anderhalf miljoen per maand en op de piekmomenten duizenden per minuut.
 • Doorontwikkeling van het platform.
 • Lidmaatschappen voor de Apple Store, Google Play en de Windows store
 • Kosten stichting-zijn (KvK, notariskosten etc)
 • Bankkosten
 • Portokosten
 • Eerste poging om een Engelstalige Dagelijks Woord te introduceren

Het bestuur heeft in dit jaar geen vergoedingen ontvangen voor haar bestuurstaken en geen declaraties ingediend.

Activiteitenverslag 2017

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Financiële verantwoording 2017

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Balans 2017

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Toelichting 2017

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Activiteitenverslag 2016

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Financiële verantwoording 2016

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Balans 2016

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Toelichting 2016

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Activiteitenverslag 2015

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Financiële verantwoording 2015

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Balans 2015

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Toelichting 2015

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Activiteitenverslag 2014

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Financiële verantwoording 2014

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Balans 2014

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/

Toelichting 2014

Voor deze gegevens geldt geen publicatieplicht, daarom vindt u deze gegevens nog niet op deze centrale overzichtspagina. In het kader van transparantie kunt u deze gegevens wel inzien via https://www.dagelijkswoord.nl/over/financiele-verantwoording/