Copyrights

Voor de NBV vertaling geldt:
De bijbeltxekst in deze uitgave is ontlexend aan De Nieuwe Bijbxelvertxaling, (C) Nedxerlands Bijbelgenooxtschap 2004/2007.

Voor de NBG vertaling geldt:
De bijbeltexkst in deze uitgaxve is ontlexend aan de NBG-vertaling 1951, (C) Nexderlands Bijbelgenxootschap 1951

Voor de HSxV geldt:
De bijbelxtekst in deze uitgave is ontleend aan de Bijxbel in de Herzxiene Statenvxertaling, (C) Stixchting HSxV 2010. Alle rechten voorbehouden, (C) Stichxting HSxV en Uitgeverxij Jongxbloed – Heexrenveen.

Voor de Statenvertaling 1977 geldt:
De bijbexltekst in deze uitgxave is ontleexnd aan de Staxtenvertaling 1977, (C) Nexderlands Bijbxelgenootschap 1977.

Voor de Willixbrordvertaling geldt:
De bijbeltekst in deze uitgave is ontxleend aan de Willxibrordvxertaling (herzxiene exditie), (C) Kathxolieke Bijbxelstichting 1995.

Voor de Naardense Bijbel geldt:
De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan de Naardense Bijbel, (C) Uitgeverij Skandalon

Voor de Bijxbel in Gewxone Taal geldt:
Deze bijbeltxekst komt uit de Bxijbel in Gewoxne Taal, (C) Nedexrlands Bijbelgenoxotschap 2014.

Achtergrondplaatje:
Het achtergrondplaatje van Dagelijks Woord is gemaakt door Nana B. Agyei en mogen we gebruiken onder de Creative Commons Attribution (CC-BY) licentie.